• Pravidlá podľa aktuálnych nariadení

     • Vážení rodičia,

      RÚVZ aktuálne reaguje na vývoj situácie, musí aj škola  prispôsobiť  pravidlá podľa nariadení:

      1. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  
      1. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá  rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a  dorast. To znamená, že ak chýba dieťa jeden celý týždeň 5 dní , tak potvrdenie od lekára nie je potrebné a dávate iba vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak žiak chýba už 6 dní zo školy, je rodič povinný zabezpečiť potvrdenie od lekára a vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti.
      2. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.    

    • Ďakujeme za 2%
     • Ďakujeme za 2%

     • Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu školu poskytnutím 2% z daní za rok 2019 

      OZ Zelený trojlístok

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Pripravujeme zber papiera, ktorý sa uskutoční od 28.9.2020 do 1.10.2020 na dvore 1. stupňa od 14:45 do 16:45. Kartón nepreberáme, len papier.

    • Oznam - stravovanie 2020/21
     • Oznam - stravovanie 2020/21

     • Oznamujeme stravníkom, že aj tento školský rok sú povinní pred nástupom do školy odovzdať vyplnený a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie v prípade, že majú záujem odoberať stravu alebo odhlášku zo stravovania ak o stravu nemajú záujem. Stiahnuť si ich môžte v nasledovných odkazoch:

      Odovzdávanie prihlášok / odhlášok sa bude realizovať
      2.9.2020 v čase od 7:00 do 12:00 hod.

      Novým stravníkom oznamujeme, že zálohovú platbu vo výške 20€ je potrebné formou poštovej poukážky, alebo vkladom na účet  uhradiť najneskôr do 20.9.2020. V prípade neuhradenia zálohovej platby bude stravník vylúčený zo stravovania. Doterajším stravníkom sa záloha a réžia prenáša z preplatku z minulého školského roka a bude im doúčtovaný do výšky 20€.

     • Plánované akcie

     • V prípade priaznivého počasia plánujeme pre žiakov 5.- 9.ročníka:

      Piatok 26.6 - vychádzka do Zámockého parku v Hlohovci

      Pondelok 29.6. - opekačka u poľovníkov

     • Informácie k prevádzke školy od 22. 6. 2020

     • Vážení rodičia !

      Zisťujeme záujem dobrovoľného nástupu žiakov do školy od 22.6.2020. Svojmu triednemu učiteľovi sa vyjadrite do pondelka 15.6.2020 , či Vaše dieťa nastúpi do školy.

      Podmienky nástupu:

      Žiak prinesie  rodičom podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré je na webovej stránke školy, alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť  na riaditeľstve.

      Príchod žiakov do školy je 8,30 – koniec aktivít  o 12,00.

      V deň nástupu si žiak prinesie  zošity s  vypracovanými úlohami , ktoré robil doma.  

      Obedy budú zabezpečené, nie je však možnosť odhlasovania v prípade neprítomnosti. Žiaci z Dolných Zeleníc  roč. 6.-9. budú obedovať až o 12,30.

      V prípade, že žiak nenastúpi, triedny učiteľ mu oznámi termín odovzdania učebníc.

    • Vážení rodičia !
     • Vážení rodičia !

     • Od 1.6. bude obnovená prevádzka školy. Pred nástupom je rodič povinný odovzdať vypísané vyhlásenie, ktoré si stiahnete tu - Vyhlasenie_ZS.pdf. Podrobnejšie informácie budú zverejnené od 25.5.2020.

     • Výchovný poradca informuje

     • Prihlášky na SŠ boli odoslané. Teraz treba čakať na rozhodnutie SŠ o prijatí/neprijatí žiaka. Vyjadrenie SŠ Vám príde mailom, alebo poštou. Túto skutočnosť treba oznámiť bezodkladne výchovnému poradcovi na mail: cizmarova.zelenice@gmail.comNásledne rodič musí zaslať - doručiť vyplnený nástupný lístok na SŠ pre ktorú sa žiak rozhodol .

      Nástupný lístok môže rodič poslať:

      1. klasickou poštou - doporučene

      2. mailom na adresu SŠ v naskenovanej podobe s doplnenými údajmi a podpisom

      3. osobne doručí na SŠ

      Lístok si môžete stiahnuť a vytlačiť zo stránky školy priamo tu - Nastupny_listok.docx. Zároveň sa oboznámte s aktuálnym  harmonogramom prijímacieho konania v tomto školskom roku - Prijimanie_na_SS_2019_2020_dolezite_terminy.pdf.

      Akékoľvek otázky ohľadom prijímacieho konania mi prosím píšte na hore uvedený mail.

       

     • Oznam

     • Na základe Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

      v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

      riaditeľka školy oznamuje rodičom nehodnotenie týchto predmetov:

      výtvarná výchova

      telesná výchova

      hudobná výchova

      etická výchova

      náboženská výchova

      regionálna výchova

      pracovné vyučovanie

      technika

      informatika

     • Pomoc rodičom

     • Súčasné obdobie je pre mnohých rodičov, deti a žiakov náročné. Rodičia musia nezriedka popri práci z domu zabezpečovať starostlivosť o celú domácnosť a o deti, pomáhať aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre školy a učiteľov. Na tejto https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/#row_5  Vám ponúkame inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. 

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis prvákov uskutoční a v čase:

      20. apríla 2020 (pondelok)

      v čase od 14,00 – do 16,00 hod. v budove školy pre 1. stupeň.

      Vzhľadom na závažnú situáciu ohľadom šírenia vírusu COVID-19 sa zápis uskutoční bez prítomnosti dieťaťa

      Vaše dieťa môžete k nám zapísať dvomi spôsobmi:

      1. Prihlášku na zápis si vyplníte elektronicky v pohodlí domova

      Prihlášku nájdete tu. Po napísaní prihlášky Vám dáme spätnú informáciu o prijatí prostredníctvom SMS. Overenie a podpísanie prihlášok sa bude realizovať do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      2. Prihláš20u na zápis vyplníte osobne na zápise 20. apríla 2020 bez prítomnosti dieťaťa.

      Prípadné otázky Vám radi zodpovieme:  dzskola@gmail.com, 0905449359

       

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

                                                                                                        Tešíme sa na Vás :)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje