• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola s materskou školou
  Adresa školyDolné Zelenice č.109
  Telefón033/7445229
  E-maildzskola@gmail.com
  WWW stránkahttps://zsdolnezelenice.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľMgr. Dana Kováčiková  
  ZRŠ   
  ZRŠ   
  ZRŠ   

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predseda   
  pedagogickí zamestnanci   
  ostatní zamestnanci   
  zástupcovia rodičov   
  zástupca zriaďovateľa   
  iní   

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  Názov
  Sídlo
  Telefón
  E-mail

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 110

  Počet tried: 9

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov11131212168161012110
  z toho v ŠKD75951    27

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEINFMATNBVOBNOHTPVCPDA
  1A1,5        1,1     
  2A1,27        1,64     
  3A1,42       11,5   11,17
  4A1,36       11,64   11,27
  5A21,941,38  1,69  1,312,13     
  6A2,831,832 1,832,17  1,52,67 1   
  7A2,072,432,36 2,572,07 2,51,572,14 1,36   
  8A2,222,112,22 1,782,22 31,332,67 1,56   
  9A2,092,092,36 1,822,18 2,55 3,09 1,36   

  TriedaPVORGVRŠFSJLSprSEETHDTSVTSVVLAVUMV-CVCVVYV
  1A1  1,31         
  2A1,18  1,731         
  3A   1,51    1,08    
  4A   1,731    1,73    
  5A 1 2,061 1       
  6A   2,51 1       
  7A   2,431 1,14       
  8A   2,561 1       
  9A   2,641 1,09       

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  1A111001
  2A111100
  3A121200
  4A111100
  5A161600
  6A6600
  7A141400
  8A9900
  9A121201

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Cvičenia zo slovenského jazyka11 Mgr. Monika Nitková
  Cvičíme , tvoríme18 Mgr. Bernardína Kudelová
  Jednoduché varenie15 Ing. Petra Majerčíková
  Pestrá paleta22 Zuzana Kaničárová
  Športový krúžok16 Mgr. Dana Kováčiková

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Dana Kováčiková

  V Dolných Zeleniciach, 3. októbra 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: