• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola s materskou školou
  Adresa školyDolné Zelenice č.109
  Telefón033/7445229
  E-maildzskola@gmail.com
  WWW stránkazsdolnezelenice.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľMgr. Dana Kováčiková  
  ZRŠ   
  ZRŠ   
  ZRŠ   

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predseda   
  pedagogickí zamestnanci   
  ostatní zamestnanci   
  zástupcovia rodičov   
  zástupca zriaďovateľa   
  iní   

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  Názov
  Sídlo
  Telefón
  E-mail

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 119

  Počet tried: 9

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov14131216918111214119
  z toho v ŠKD9106101    36

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJETVFRJFYZGEGHUVCHEINVINFMATNBVNEJOBN
  1A               
  2A1,08         11,33   
  3A1,17         11,5   
  4A1,31         11,31   
  5A2,3822   1,75   1,382,13   
  6A2,132,192,19  2,061,81   1,192,31  1
  7A2,11,92  21,6 2,3 1,12,8  1,45
  8A2,642,182,55  2,182 2,45 1,732,82  1,27
  9A2,252,081,92  1,851,69 2,46 12,31  1,46

  TriedaOHTPVCPDAPVORGVRŠFSJLSprSEETHDTSVTSVVLAVUMV-C
  1A       1       
  2A   1  1,331       
  3A 11,67   1,751    1,5  
  4A 11,13   1,631    1,5  
  5A    1 1,751 1     
  6A      2,561 1     
  7A      21 1,3     
  8A      2,091 1     
  9A 1    2,381,23 1     

  TriedaVCVVYV
  1A  
  2A  
  3A  
  4A  
  5A  
  6A  
  7A  
  8A  
  9A  

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  1A131210
  2A121200
  3A121200
  4A161600
  5A8800
  6A161600
  7A101000
  8A121101
  9A141401

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Cvičenia zo slovenského jazyka11 Mgr. Monika Nitková
  Cvičíme , tvoríme19 Mgr. Bernardína Kudelová
  Jednoduché varenie15 Ing. Petra Majerčíková
  Pestrá paleta22 Zuzana Kaničárová
  Športový krúžok18 Mgr. Dana Kováčiková

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Dana Kováčiková

  V Dolných Zeleniciach, 30. novembra 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: