• Anglický jazyk: Web stránka

     • 7. ročník

     • Milí siedmaci od dnešného dňa 30.3. 2020 budete dostávať  úlohy  z ANJ na vaše osobné e-maily, prosím sledujte ich. Ďakujem.


      Útorok, 17.3.2020

      Dear pupils, we should still practice on Present perfect, so do ex. in SB 18/ 2,3,4,5.

      Do not forget the form:  S + have/has + past participle (III./ed) + O.  Do revise irregular verbs over and over.

      Streda, 18.3.2020

      Today we will work on the differences between present perfect and past simple. Do ex. in SB 19 / 7, 8, 9

      Do not forget: Present perfect is unfinished situation and it is still on in the present, we don´t know when it started (sometimes in the past)  or has just finished so we can see the result (Bibi má mokré vlasy, vyšla zo sprchy). Past simple is finished situation in the past: yesterday, day before, last week, 3 days ago.......

      Work on your own with your speed, try to enjoy it.

      Štvrtok, 19.3.2020

      Hello, I think we have enough of exercises:) Let´s do some reading. Read article about Hollywood film stars in SB p.20 and do ex. 2 into your exercise book.

      And of course, don´t forget to enjoy your day.

      Piatok, 20.3.2020

      Hello again:) Enough of studying, let´s watch your favourite film or serial and try to write a film review.  SB 21/5 will help you. Send me your review on my e-mail till Monday 30th March, 8 pm. Let me know if you need any help. Enjoy your weekend.


      Pondelok, 23.3.2020

      Skontroluj si cvičenia ktoré si robil minulý týždeň a oprav chyby farebným perom.

      Nezabúdaj pracovať na Alfovi.

      SB 10/1:  1F, 2D, 3C, 4B, 5A, 6E

      SB 11/4:  1.been, 2. time, 3. since, 4. seen, 5. taken, 6. eaten

      SB 14/1:  1a, 2b, 3b, 4b

      SB 15/2:   1T, 2F, 3F, 4T

      SB 16/1:  1F, 2E, 3A, 4D, 5C, 6B

      SB 16/2:  1b, 2d, 3a, 4c, 5f, 6e

      SB 16/3:  1.boring, 2.scary, 3.creative, 4. violent, 5. funny

      WB 5/2:  1.going, 2.do, go, 3.send, 4. are going on, 5. to buy, 6.taking, 7. stay with, stay in,                        8. go

      WB 12/1:  1.already, 2. already, 3.yet, 4.already, 5.yet, 6. yet

      WB 12/2:  1.have arrived, 2. have sent, 3. have, been, 4. haven´t explored, 5. have, seen,                                       6. have got

      WB 12/3:  1, 3, 4, 6 = yet,  2, 5 = already

      WB 13/4:  2. He has just fallen over., 3. They have just had a baby., 4. We have just eaten               something bad., 5. They have just scored a goal., 6. She has just missed the                   bus.

      WB 13/5:  1d, 2a, 3e, 4c, 5f, 6b

      WB 13/6:  1. saw, 2. Have, been, was, 3. Have, done, haven´t had, 4. sent, I´ve been, 5. came,                      I´ve been, 6. Has, arrived, got


      Streda, 18.3.2020

      SB: 14/1- prečítať článok , spraviť dictionary work + 15/2  odpovede posielať do 19.3. do 18 hod.

      Na stránke ALF sú zadané cvičenia! Pracuj svojim tempom. Postupne budem pridávať cvičenia.

      Štvrtok, 19.3.2020

      SB: 16/1,2,3 odpovede posielať do 20.3. do 18 hod.

      prepíš, alebo si nalep slovíčka do slovníka

      adventure  [ədˈventʃə(r)]

      dobrodružstvo

      app [æp]

      aplikácia

      biggest selling [ˌbɪgɪst ˈselɪŋ]

      najlepšie predávaný

      box office [ˈbɒks ˌɒfɪs]

      pokladňa (napr. v divadle)

      brake [breɪk]

      brzda, zabrzdiť

      brilliant [ˈbrɪliənt]

      vynikajúci, brilantný

      cartoon [kɑːˈtuːn]

      kreslená rozprávka, karikatúra

      cinema-goer [ˈsɪnəməˌgəʊə(r)]

      návštevník kina

      comedy [ˈkɒmədi]

      komédia

      cool [kuːl]

      chladný, super, parádny

      create [kriˈeɪt]

      tvoriť

      creative [kriˈeɪtɪv]

      tvorivý

      to destroy [tə dɪˈstrɔɪ]

      zničiť

      director [dəˈrektə(r)]

      riaditeľ

      downhill [ˌdaʊnˈhɪl]

      z kopca, zo svahu, zostupujúci

      excellent [ˈeksələnt]

      vynikajúci, excelentný

      exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ]

      vzrušujúci

      film script [ˈfɪlm skrɪpt]

      filmový scenár

      funny [ˈfʌni]

      zábavný

      movie [ˈmuːvi]

      film

      producer [preˈdjuːsə(r)]

      producent, výrobca

      recommend [ˌrekəˈmend]

      odporučiť

      scary [ˈskeəri]

      strašideľný

      science fiction [ˌsaɪənsˈfɪkʃən]

      vedecko-fantastický

      series [ˈsɪəriz]

      seriál

      unusual [ʌnˈjuːʒuəl]

      neobyčajný, zvláštny

      violent [ˈvaɪələnt]

      násilný

      war [wɔː(r)]

      vojna

      western [ˈwestən]

      zápaný, western (žáner)kovbojky

      wonderful [ˈwʌndəfl]

      nádherný,úžasný,skvelý

      BMX bike [ˌbiː em ˈeksbaɪk]

      bicykel BMX

      cruiser bike  [ˈkruːzəˌbaɪk]

      mestský bicykel

      mountain bike [ˈmaʊntɪnˌbaɪk]

      horský bicykel

      road bike [ˈrəʊd ˌbaɪk]

      cestný bicykel

      touring bike [ˈtʊərɪŋˌbaɪk]

      turistický bicykel na dlhšiu túru

       

      Piatok, 20.3.2020

      Na stránke ALF sú zadané cvičenia!

      Spracuj poznámky: rozdiel medzi present perfect a past simple. Napíš čo najviac rozdielov, (sprav to v tabuľke ak sa ti dá), použi všetky dostupné zdroje: zošit, učebnica, internet.(napíš zdroj web.stránky)

      odpovede posielať do 22.3. do 18 hod.


      7. ročník, (11.3. - 13.3. 2020)

      WB: 5/1,2  11/1  12/1,2,3   13/4,5,6

      Pondelok, 16.3.2020

      Zaslanie správnych odpovedí na e-mail: andrea.opat@gmail.com do 17.3. do 18 hod. z minulého týždňa: WB 5/2  p12 - 13 všetky cvičenia, správne odpovede

      SB: 10/1  - odpovede poslať na e-mail

      Útorok, 17.3.2020

      SB: 11/4, 5 , na e-mail poslať správne odpovede 11/4  a 11/5 - napísať podobnú pohľadnicu dla inštrukcii v knihe, odpovede posielať do 18.3. do 18 hod.

      Upozornenie: nesplnená úloha bude hodnotená známkou 5