• Kariérny poradca

     • Ako vybrať strednú školu

     • Ako vybrať strednú školu

       

      Na prvom mieste by rodič mal zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber školy by mal zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. O šanciach žiaka uplatniť sa na niektorom z typov stredných škôl vypovedajú aj jeho výsledky v Celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov. Tie už riaditelia stredných škôl pri prijímacom konaní zohľadňujú.

      - Je dobré, ak má rodič prehľad o všetkých stredných školách v regióne, ktoré pripadajú do úvahy.  Prakticky všetky stredné školy už v súčasnosti majú aj internetovú stránku. Užitočné je aj navštíviť spolu s dieťaťom vybranú školu počas dňa otvorených dverí.

      - V prípade, že sa predstavy rodiča a dieťaťa líšia, je vhodné navštíviť danú školu na deň otvorených dverí, burzu povolaní. Ak má rodič alebo žiak naďalej pochybnosti, majú možnosť navštíviť niektorú z pedagogicko-psychologických poradní. Tam sa im venujú odborníci z psychológie i pedagogiky.

      - Návšteva pedagogicko-psychologickej poradne je žiaduca najmä v prípadoch, že dieťa má nejaké problémy:
      a) zdravotné –  pri niektorých odboroch sa zohľadňuje aj zdravotná spôsobilosť žiaka. Napríklad pre dieťa trpiace kožnými chorobami nie sú veľmi vhodnou voľbou potravinárske odbory. Rodičovi nemá nikto právo zakázať podať si prihlášky podľa vlastného výberu, lekár však môže riaditeľovi školy neodporučiť žiaka kvôli zdravotným dôvodom,
      b) poruchy učenia – niektoré typy škôl nie sú vhodné pre dysgrafikov, iné pre dyslektikov, ďalšie pre deti trpiace dyskalkúliou. Pre dieťa trpiace poruchami čítania nie je veľmi vhodnou voľbou napríklad Škola knihovníckych a informačných štúdií.
      c) ďalšími problémami môže byť nesúlad medzi schopnosťami, záujmami a možnosťami dieťaťa, otázka motivácie žiaka k štúdiu, zhoršenie prospechu celkové, alebo len z určitých predmetov apod.

      - Často prehliadanou informáciou pri výbere školy je uplatniteľnosť na trhu práce. Absolventi viacerých učebných odborov sú na trhu veľmi žiadaní, záujem o štúdium je však minimálny. Naopak mnohé školy, rodičmi žiadané, už trh svojimi absolventami naplnili a tí mnohokrát zostávajú bez práce. Údaje o uplatnení sa na trhu práce majú k dispozícii samosprávne kraje ako zriaďovatelia väčšiny stredných škôl.

      - Dôležitými informáciami pri zvažovaní školy je plánovaný počet prijatých a počet hlásiacich sa žiakov. Sú dostupné na internetových stránkach školských výpočtových stredísk podľa regiónov. Taktiež sú tam priebežne aktualizované informácie o záujmoch na SŠ, možnostiach štúdia podľa odborov a škôl, ako aj kritériá prijímania na stredné školy a ďalšie informácie z tejto oblasti.

      www.svsba.sk - pre školy Bratislavského kraja
      www.svspn.sk - pre školy Trnavského a Nitrianského  kraja
      www.svsbb.sk - pre školy Banskobystrického kraja
      www.svslm.sk - pre školy Žilinského a Trenčianského  kraja
      www.svsmi.sk - pre školy Košického a Prešovského  kraja .

       

       

       

       

      Čo by ste mali pred výberom o strednej škole vedieť

       

      Systém stredných škôl na Slovensku

      Od 1. septembra 2008 tvoria sústavu stredných škôl:
      - gymnáziá,
      - stredné odborné školy,
      - konzervatóriá.

      Stredné vzdelanie sa člení na
      a) nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním dvojročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list,  

      b) stredné odborné vzdelanie (sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním trojročného alebo štvorročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list,  

      c) úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním štvorročného až osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške,  

      d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním štvorročného alebo päťročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

       

       

       

       

      Čo nás čaká pred prijímacími skúškami

       

           Žiak 9. ročníka si podáva 2 prihlášky na štúdium na SŠ. Môže si podať prihlášky na dve rôzne SŠ alebo obidve prihlášky na jednu SŠ na dva rôzne študijné alebo učebné odbory.

           Okrem toho si môže žiak podať 2 prihlášky na školu, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu(tzv. talentové skúšky) – v tom prípade si jeden žiak môže podať spolu 4 prihlášky na SŠ v 1. kole prijímacích skúšok.

           Informácie o podávaní prihlášok, štatistiky naplnenosti študijných odborov, termíny  a formy prijímacích skúšok, kritériá na prijatie žiakov ... sú pravidelne zverejňované na internete (pozri vyššie uvedené adresy). Aktuálne však tieto informácie v prípade záujmu poskytuje výchovný poradca žiakom resp. ich rodičom.

           SŠ zverejnia kritériá na prijatie do konca marca, školy s talentovými skúškami do polovice januára.

       

       

      Prihlášky na stredné školy

       

           Prihlášky vyplní výchovný poradca v spolupráci s triednym učiteľom a zákonným zástupcom žiaka.

           V prihláške sú uvedené osobné údaje žiaka, prospech žiaka v 6. – 9. ročníku,  meno a adresa zákonného zástupcu, adresa SŠ, študijný alebo učebný odbor a termín konania prijímacej skúšky,  potvrdenie detského lekára o spôsobilosti žiaka vykonávať zvolený odbor. Zákonný zástupca žiaka je povinný si údaje na prihláške skontrolovať, aby údaje o žiakovi a adrese zákonného zástupcu boli aktuálne a správne. Potom prihlášku podpíše zákonný zástupca i žiak. Následne dá prihlášku potvrdiť detskému lekárovi. Podpísanú a potvrdenú prihlášku odovzdá riaditeľovi základnej školy do stanoveného termínu podľa harmonogramu na daný školský rok.

           Riaditeľ ZŠ prihlášky podpíše a odošle na SŠ.

      K prihláške je možné doložiť doklad o úspešnej účasti žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži – umiestnenie najmenej v okresnom kole.

       

      Oznámenie o prijatí či neprijatí

      Bezodkladne po tom, ako je známe, kto sa umiestnil nad čiarou prijatia a kto pod ňou, kto prijímacie skúšky urobil a kto ich nezvládol, je riaditeľ strednej školy povinný vydať uchádzačom rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí. Musí ho vydať v takom termíne (hlavne pre neprijatých uchádzačov), aby si včas mohli podať prihlášku na inú strednú školu, kde budú môcť znovu robiť prijímacie skúšky v ďalšom termíne (t.j. druhé kolo).

      Kedy sa odvolať

      V prípade, že bol váš syn/dcéra neprijatý na strednú školu pre to, že nezvládol prijímacie skúšky, nemáte veľké šance v odvolaní uspieť. Ak však bol neprijatý len pre to, že sa umiestnil pod čiarou prijatia, môže byť ešte na odvolanie prijatý. V školách sa totiž uvoľnia miesta po uchádzačoch, ktorí boli prijatí na dve školy naraz a vybrali si jednu z nich (podľa toho, na ktorú školu sa zapíšu – zanesú zápisný lístok). Uspieť môže aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu (zle oznámkovala vášmu dieťaťu test, v otázkach bolo učivo zo strednej školy, ktoré tam nemá čo robiť).

      Ako sa odvolať

      V každom rozhodnutí o neprijatí je poučenie o tom, ako sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Pozorne si ho preštudujte a na základe neho napíšte odvolanie (vzor odvolania nájdete nižšie). Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí sa zasiela riaditeľovi strednej školy, a to do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Riaditeľ strednej školy preskúma dôvody vášho odvolania a ak zistí, že ste v práve, vydá znovu rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia (neprijatia) a následne rozhodne inak (prijatie).

      Ak riaditeľ strednej školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia, postúpi odvolanie na zriaďovateľovi školy: na príslušný samosprávny kraj alebo krajský školský úrad. Tu preskúmajú dôvody odvolania. Potom potvrdia alebo nepotvrdia rozhodnutie riaditeľa školy a rozhodnú, či riaditeľ vydal správne alebo nesprávne rozhodnutie.

      Čo ak žiaka neprijmú ani na základe odvolania?

      Mnohí rodičia sa obávajú najmä situácie, že ich dieťa nebude na strednú školu prijaté ani v júnovom termíne prijímacích skúšok, a ostane preň voľné miesto len na nejakom málo zaujímavom alebo menej perspektívnom odbore, hoci malo v škole relatívne dobré výsledky výsledky. Nemusíte sa obávať, k tejto situácii spravidla  nedôjde (ak aj došlo, vždy je neskôr možnosť počas štúdia prestúpiť na inú školu). 

      Ak školák nebude prijatý na strednú školu ani v poslednom termíne, ohláste sa na samosprávnom kraji alebo na krajskom školskom úrade. Ten má k dispozícii zoznam škôl, kde sú ešte neobsadené miesta. Z tejto ponuky si potom môžete vybrať školu, v ktorej vaše dieťa dokončí povinnú školskú dochádzku

       

      Zápis na strednú školu

       

           Prijatému žiakovi doručí stredná škola rozhodnutie o prijatí a zároveň aj spôsob zápisu (dátum, miesto zápisu).

           Zápis je vykonaný na strednej škole na základe zápisného lístka,ktorý zákonnému zástupcovi žiaka vydá príslušná základná škola(výchovný poradca). 

           ZŠ vydáva iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný – v prípade, že žiak je zapísaný na jednu SŠ, ale následne sa dozvie, že ho prijali aj na druhú SŠ a má o ňu záujem, zápisný lístok si ide vziať naspäť na prvú školu (tým zápis zruší) a zanesie ho na druhú SŠ. Ak sa žiak nezúčastní zápisu, ponúkne SŠ takto uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

       


      Vzor odvolania

      Meno a priezvisko zákonných zástupcov (teda vás rodičov), adresa bydliska   

                

       

                                                                             Meno riaditeľa školy

                                                                             Názov strednej školy

                                                                             Ulica....

                                                                              PSČ...   Mesto...

       

      Vec : Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

       

      Dňa .......................... sme obdržali rozhodnutie riaditeľa školy č............. o neprijatí nášho syna (dcéry) - meno a priezvisko............................................... narodeného(nej)....................... v .......................................  na štúdium  v (názov školy)..................... v školskom roku 2019/2020.

          Vzhľadom na to, že náš syn (dcéra) bol(a) v prijímacom konaní úspešný(á) a nebol(a) prijatý(á) len na základe nedostatku miesta, žiadame Vás o prehodnotenie tohto rozhodnutia, lebo sme presvedčení, že má schopnosti zvládnuť dané štúdium , o ktoré má dlhodobo veľký záujem.

       

      Ďakujeme za kladné vybavenie. S pozdravom

       

                                                                                ––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                        podpis zákonných zástupcov

      V.................................... dňa ..............................

      Kontakt : tel.č..................................................