• Druhy vzdelania

    • Členenie základného vzdelania.

     Primárne vzdelanie získa
     - žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka  

       ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru

       vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ,
     - žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním

       posledného ročníka ZŠ.
     Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.


     Nižšie stredné vzdelanie získa
     - žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka

       ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru

       vzdelávania pre druhý stupeň ZŠ,
     - žiak úspešným absolvovaním prvého ročníka

       päťročného vzdelávacieho programu odboru

       vzdelávania v SŠ, do ktorého sa prijímajú žiaci z

       ôsmeho ročníka ZŠ,
     - žiak úspešným absolvovaním štvrtého ročníka

       osemročného vzdelávacieho programu odboru

       vzdelávania v SŠ,
     - žiak absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho         

       programu praktickej školy.
     Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

      

     Stupne stredoškolského vzdelania.

      

     Od 1. septembra 2008 tvoria sústavu stredných škôl:

     - gymnáziá,
     - stredné odborné školy,
     - konzervatóriá.


     Stredné vzdelanie sa člení na
     a) nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním dvojročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list,  
     b) stredné odborné vzdelanie (sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním trojročného alebo štvorročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list,  
     c) úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním štvorročného až osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške,  
     d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním štvorročného alebo päťročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje