• Kariérny poradca

     • Druhy vzdelania

     • Členenie základného vzdelania.

      Primárne vzdelanie získa
      - žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka  

        ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru

        vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ,
      - žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním

        posledného ročníka ZŠ.
      Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.


      Nižšie stredné vzdelanie získa
      - žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka

        ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru

        vzdelávania pre druhý stupeň ZŠ,
      - žiak úspešným absolvovaním prvého ročníka

        päťročného vzdelávacieho programu odboru

        vzdelávania v SŠ, do ktorého sa prijímajú žiaci z

        ôsmeho ročníka ZŠ,
      - žiak úspešným absolvovaním štvrtého ročníka

        osemročného vzdelávacieho programu odboru

        vzdelávania v SŠ,
      - žiak absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho         

        programu praktickej školy.
      Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

       

      Stupne stredoškolského vzdelania.

       

      Od 1. septembra 2008 tvoria sústavu stredných škôl:

      - gymnáziá,
      - stredné odborné školy,
      - konzervatóriá.


      Stredné vzdelanie sa člení na
      a) nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním dvojročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list,  
      b) stredné odborné vzdelanie (sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním trojročného alebo štvorročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list,  
      c) úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním štvorročného až osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške,  
      d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním štvorročného alebo päťročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.