• Systém duálneho vzdelávania

    Štúdium v systéme duálneho vzdelávania znamená, že vaše dieťa absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Po ukončení strednej odbornej školy úspešní žiaci nastúpia do zamestnania k danému zamestnávateľovi, alebo môžu po dohode so zamestnávateľom pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Na rozdiel od rovesníkov z klasickej formy štúdia získajú na trhu práce konkurenčnú výhodu, a to najmä v zručnostiach či znalostiach získaných praxou priamo u zamestnávateľa.

    Štúdiom na škole v systéme duálneho vzdelávania vaše dieťa získa:

    ·        absolvovanie žiadaného odboru na trhu práce,

    ·        praktickú prípravu v reálnych podmienkach u konkrétneho zamestnávateľa počas celého štúdia,

    ·        zvládne prácu s najmodernejšími technológiami, materiálmi, zariadeniami,

    ·        možnosť zárobku už na strednej škole (podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu),

    ·        stravovanie, ubytovanie v školskom internáte, cestovné a iné benefity poskytované zamestnávateľom,

    ·        bude začlenené do pracovného kolektívu zamestnávateľa už počas štúdia,

    ·        možnosť absolvovať kurzy, stáže s pomocou zamestnávateľa,

    ·        prácu po úspešnom ukončení strednej odbornej školy

    Čo potrebujete vedieť?

    Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľa a podpisuje s ním učebnú zmluvu.

     Ktoré odbory možno takto študovať?

    Trojročné a štvorročné študijné a učebné odbory ukončené buď výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške, alebo maturitným vysvedčením. 

    Ako postupovať pri podávaní prihlášky?

    ·          Žiak spolu so zákonným zástupcom si vyberie povolanie, ktoré by chcel vykonávať a zamestnávateľa, u ktorého chce po ukončení štúdia pracovať na základe ponuky učebných miest.

    ·        Žiak spolu so zákonným zástupcom kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým si dohodne podmienky (štipendium, možnosti školení, kariérny postup po ukončení štúdia, podporu ubytovania, odmenu za produktívnu prácu a i.) a prijatie do systému duálneho vzdelávania.

    ·        Zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie pre účely prijímacieho konania na strednej škole, s ktorou má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

    ·        Žiak spolu s prihláškou na danú strednú odbornú školu pošle aj potvrdenie od zamestnávateľa a absolvuje prijímacie konanie. Po prijatí na školu žiak spolu so zákonným zástupcom podpíše so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a to do 31. augusta.

    ·        Od 1. septembra žiak nastúpi na strednú odbornú školu a k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie.

     Potrebujete viac informácií?

     

     Navštívte stránky www.dualnysystem.sk a www.potrebyovp.sk, kde nájdete presný postup ako vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, zoznam odborov, škôl, zamestnávateľov zaradených v systéme duálneho vzdelávania a mnohé ďalšie informácie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje