• O škole

     • Profil školy

     •  

      ZŠ s MŠ Dolné Zelenice je štátna škola, poskytujúca  základné vzdelanie pre deti od 6 rokov. Máme školskú jedáleň s kapacitou 60 stravníkov a ŠKD.

      Škola má právnu subjektivitu. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom obec Dolné Zelenice. Obec tvorí  spoločný školský obvod s obcami Horné Zelenice a Siladice. Na základe toho sú zákonným zástupcom žiakov, ktorí do školy dochádzajú z týchto obcí, hradené výdavky na dopravné. Dostupnosť autobusovej dopravy z hľadiska polohy školy je veľmi dobrá.

      V škole sa vyučujú žiaci na 1. stupni v ročníkoch 1.- 4. 2. stupeň má 5 tried v ročníkoch 5.- 9.

      Škola má 9 kmeňových učební, 1 počítačovú učebňu a spoločenskú miestnosť.

       

      V areáli školy máme doskočisko pre skok do výšky a diaľky, bežeckú dráhu, multifunkčné ihrisko a sektor pre vrh guľou.

      Školu obklopuje obecný park s možnosťami využitia vo vyučovacom procese a pri rôznych aktivitách školy.