• O škole

     • Projekty a žiadosti o granty

     •  

      Projekty do ktorých sa zapojila naša škola alebo na ktoré boli podané žiadosti o finančné prostriedky:

       

      Národný projekt NÚCEM - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

      2. Národný projekt MŠ SR - Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva.

      3. Národný projekt VÚDPaP - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

      4. Národný projekt - Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

      5. Rozvojový projekt MŠ SR - Enviroprojekt 2014. - finančne nepodporený

      6. Národný projekt MŠ SR – NPCZvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“.

      7. Projekt SIOVPodpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami.“(nepilotná škola).

      8. Národný projekt ,,Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách".