• Projekty a žiadosti o granty

    •  

     Projekty do ktorých sa zapojila naša škola alebo na ktoré boli podané žiadosti o finančné prostriedky:

      

     Národný projekt NÚCEM - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

     2. Národný projekt MŠ SR - Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva.

     3. Národný projekt VÚDPaP - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

     4. Národný projekt - Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

     5. Rozvojový projekt MŠ SR - Enviroprojekt 2014. - finančne nepodporený

     6. Národný projekt MŠ SR – NPCZvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“.

     7. Projekt SIOVPodpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami.“(nepilotná škola).

     8. Národný projekt ,,Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách".

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje