• O škole

     • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     • Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti. Upravuje ho zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009.

      meno a priezvisko

      vzdelávanie

      kredity

      Mgr. Dana Kováčiková

      Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovane cudzieho jazyka

      169

      Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

      25 

      Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov

      10

      Mgr. Richard Trnený

      Pokročilé intraktívne vyučovanie v práci učiteľa

       
      Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
      Mgr. Alžbeta Horáková Inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a inklúzie