• Úspechy školy 2009/2010

    • Reprezentovali

     2009/2010

      

      

     Rozprávkové vretienko

     Stanislava Hrnčárová

     9. ročník

     OK

     2. miesto

     uč. Králičová

      

      

      

      

      

     Šaliansky Maťko

     Tamara Kňažíková

     3. ročník

     OK

     3. miesto

     uč. Kňažíková M.

     Veronika Rybová

     3. ročník

     OK

     3. miesto

     uč. Mrvová

      

      

      

      

      

     Putujeme za ľudovou piesňou - jednotlivci

     Katarína Mišovičová

     1. ročník

     OK

     3. miesto

     uč. Kováčiková

     Zuzana Mišovičová

     9. ročník

     OK

     3. miesto

      

      

      

      

      

     Putujeme za ľudovou piesňou - skupiny

     Michala Beránková

     8. ročník

     OK

     3. miesto

     uč. Kováčiková

     Barbora Rybová

     9. ročník

     Gabriela Miháliková

     9. ročník

     Zuzana Mišovičová

     9. ročník

      

      

      

      

      

     Hádzaná ZŠ

     Družstvo dievčat

      

     OK

     3. miesto

     uč. Tassyová,

     uč. Králičová, Kováčiková B.

     Družstvo chlapcov

      

     OK

     3. miesto

      

      

      

      

      

     Geografická olympiáda

     Maroš Jaroščák

     7. ročník

     OK

     2. miesto(UR)

     uč. Slamenová

     Radovan Jankovič

     8. ročník

     OK

     4. miesto(UR)

     Veronika Fančovičová

     9. ročník

     KK

     7. miesto(UR)

      

     Pytagoriáda

     Tamara Kňažíková

     3. ročník

     OK

     5. miesto(UR)

     uč. Knapová

     Jakub Skurčák

     4. ročník

     OK

     6. miesto(UR)

     uč. Mrvová

      

      

      

      

      

     Biologická olympiáda – kat. E

     Janka Liščáková

     9. ročník

     OK

     4. miesto(UR)

     uč. Slamenová

     Mária Brošová

     9. ročník

     OK

     5. miesto(UR)

      

      

      

      

      

     Jarný beh Hlohovec 41. ročník

     Adam Horváth

     9. ročník

      

     1. miesto

     uč. Králičová

     Petra Joštová

     5. ročník

      

     2. miesto

     uč. Tassyová

      

      

      

      

      

     Matematický klokan

     Matej Skurčák

     2. ročník

      

     UR

     uč. Riegelová

     Tamara Kňažíková

     3. ročník

      

     UR

     uč. Knapová

     Natália Rydzá

     3. ročník

      

     UR

     Daniel Varga

     3. ročník

      

     UR

     Matej Roháček

     3. ročník

      

     UR

      

      

      

      

      

     Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike

     beh na 60 m

      

      

      

      

     Adam Horváth

     9. ročník

     OK

     1. miesto

     uč. Králičová

     skok do diaľky

      

      

      

      

     Adam Horváth

     9. ročník

     OK

     1. miesto

     uč. Králičová

     Janka Liščáková

     9. ročník

     OK

     2. miesto

     uč. Tassyová

     štafeta

      

      

      

      

     Družstvo dievčat

      

     OK

     3. miesto

     uč. Tassyová

      

      

      

      

      

     Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike

     skok do diaľky

      

      

      

      

     Adam Horváth

     9. ročník

     KK

     1. miesto

     uč. Králičová

      

      

      

      

      

     Cezpoľný beh

     Družstvo dievčat

      

     OK

     4. miesto

     uč. Tassyová

      

     UR – úspešný riešiteľ

      

     iBobor

     V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Okrem Litvy sa v školskom roku 2008/2009 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

     Súťažné kategórie

     • Benjamíni: 6.-7. trieda ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia
     • Kadeti: 8. - 9. trieda ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
     • Juniori: 1. - 2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
     • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií

     Priebeh súťaže

     Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 10:00 do 13:00 sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a v priebehu 40 minút vyplniť on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole. Organizáciu prístupu k počítačom v každej škole zabezpečuje koordinátor.

     Bodovanie

      

      

     otázky

     správna odpoveď

     nesprávna odpoveď

     nezodpovedaná

     1-5(ľahké)

     3

     -1

     0

     6-10 (stredné)

     4

     -1,33

     0

     11-15 (ťažké)

     5

     -1,66

     0

      

     Aby v súťaži nikto nemal záporný počet bodov, dostane každý súťažiaci počiatočný bonus 20 bodov. Preto najmenší možný počet bodov, ktoré sa dajú dosiahnuť (pri všetkých nesprávnych odpovediach) je 0,05 bodu a najvyšší počet je 80 bodov.

     Žiaci našej školy sa do tejto súťaže prihlásili po prvý krát a počínali si nasledovne:

      

      

      

     meno

     ročník

     kategória

     počet bodov

     Veronika Fančovičová

     9. ročník

     kadet

     52,02

     Ivan Broš

     8. ročník

     kadet

     46,67

     Barbora Rybová

     9. ročník

     kadet

     44,03

     Radovan Jankovič

     8. ročník

     kadet

     40,03

     Matúš Šoka

     9. ročník

     kadet

     40,03

     Janka Liščáková

     9. ročník

     kadet

     38,7

     Rudolf Moravčík

     8. ročník

     kadet

     37,37

     Marek Antal

     8. ročník

     kadet

     36,08

     Maroš Jaroščák

     7. ročník

     benjamín

     30,71

     Lenka Krištanová

     6. ročník

     benjamín

     30,7

     Ľuboš Moravec

     8. ročník

     kadet

     26,2

     Denis Hargaš

     7. ročník

     benjamín

     25,38

     Eliška Štrbová

     6. ročník

     benjamín

     24,04

      

      

     EnviroOtázniky

     olympiáda o životnom prostredí

     Celoslovenská korešpondenčná vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.
     Cieľom olympiády je pritiahnuť záujem detí základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia všeobecne, ešte pred rozhodnutím sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, vedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov a pedagógov v otázkach životného prostredia v škole, v regióne a vo svete.

     Obsahové zameranie v tomto ročníku:olympiáda pozostáva z 10 otázok v každej z nasledovných oblastí: Ochrana biodiverzity, Ekológia ľudských sídiel, Ekologická stopa, Ekológia človeka, Ochrana prírody a krajiny, Človek a vesmír

     Systém bodovania:za každú správnu odpoveď dostáva žiak 1 bod. O celkovom umiestnení žiaka rozhoduje súčet všetkých bodov. Maximálny počet bodov je 60. V prípade rovnakého počtu bodov žiakov na prvých miestach rozhodnú rozstrelové otázky v dodatočnom dotazníku.

      

     Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo 1082 žiakov II. stupňa z celkového počtu 150 základných škôl.

      

     Na základe uvedených kritérií sa porota v tomto ročníku rozhodla udeliť ceny spolu 6 žiakom s najvyšším počtom bodov 55 . Na 1. mieste sa umiestnil žiak s počtom 55 bodov a tým získava snowboard. Na 2. mieste sa umiestnilo s počtom bodov 54 päť účastníkov súťaže, preto o tomto mieste museli rozhodnúť rozstrelové otázky, ktoré určili víťaza bicykla. Tieto otázky zároveň rozhodli o 3. mieste, kde sa umiestnili štyria žiaci, ktorým sa porota rozhodla udeliť vecné ceny v rovnakej cenovej hodnote. Žiakom, ktorí získali 50 bodov a viacbude udelený diplom za úspešné absolvovanie.

      

     Z našej školy súťažili týto žiaci:

      

      

      

     meno žiaka

     ročník

     počet bodov

     Fančovičová Veronika

     9. roč.

     53

     Liščáková Janka

     9. roč.

     52

     Hilková Anna

     9. roč.

     51

     Mišovičová Zuzana

     9. roč.

     47

     Broš Ivan

     8. roč.

     40

     Jankovič Radovan

     8. roč.

     37

     Jaroščák Maroš

     7. roč.

     34

     Moravčík Rudolf

     8. roč.

     22

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje