• Reprezentovali

     • Úspechy školy 2009/2010

     • Reprezentovali

      2009/2010

       

       

      Rozprávkové vretienko

      Stanislava Hrnčárová

      9. ročník

      OK

      2. miesto

      uč. Králičová

       

       

       

       

       

      Šaliansky Maťko

      Tamara Kňažíková

      3. ročník

      OK

      3. miesto

      uč. Kňažíková M.

      Veronika Rybová

      3. ročník

      OK

      3. miesto

      uč. Mrvová

       

       

       

       

       

      Putujeme za ľudovou piesňou - jednotlivci

      Katarína Mišovičová

      1. ročník

      OK

      3. miesto

      uč. Kováčiková

      Zuzana Mišovičová

      9. ročník

      OK

      3. miesto

       

       

       

       

       

      Putujeme za ľudovou piesňou - skupiny

      Michala Beránková

      8. ročník

      OK

      3. miesto

      uč. Kováčiková

      Barbora Rybová

      9. ročník

      Gabriela Miháliková

      9. ročník

      Zuzana Mišovičová

      9. ročník

       

       

       

       

       

      Hádzaná ZŠ

      Družstvo dievčat

       

      OK

      3. miesto

      uč. Tassyová,

      uč. Králičová, Kováčiková B.

      Družstvo chlapcov

       

      OK

      3. miesto

       

       

       

       

       

      Geografická olympiáda

      Maroš Jaroščák

      7. ročník

      OK

      2. miesto(UR)

      uč. Slamenová

      Radovan Jankovič

      8. ročník

      OK

      4. miesto(UR)

      Veronika Fančovičová

      9. ročník

      KK

      7. miesto(UR)

       

      Pytagoriáda

      Tamara Kňažíková

      3. ročník

      OK

      5. miesto(UR)

      uč. Knapová

      Jakub Skurčák

      4. ročník

      OK

      6. miesto(UR)

      uč. Mrvová

       

       

       

       

       

      Biologická olympiáda – kat. E

      Janka Liščáková

      9. ročník

      OK

      4. miesto(UR)

      uč. Slamenová

      Mária Brošová

      9. ročník

      OK

      5. miesto(UR)

       

       

       

       

       

      Jarný beh Hlohovec 41. ročník

      Adam Horváth

      9. ročník

       

      1. miesto

      uč. Králičová

      Petra Joštová

      5. ročník

       

      2. miesto

      uč. Tassyová

       

       

       

       

       

      Matematický klokan

      Matej Skurčák

      2. ročník

       

      UR

      uč. Riegelová

      Tamara Kňažíková

      3. ročník

       

      UR

      uč. Knapová

      Natália Rydzá

      3. ročník

       

      UR

      Daniel Varga

      3. ročník

       

      UR

      Matej Roháček

      3. ročník

       

      UR

       

       

       

       

       

      Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike

      beh na 60 m

       

       

       

       

      Adam Horváth

      9. ročník

      OK

      1. miesto

      uč. Králičová

      skok do diaľky

       

       

       

       

      Adam Horváth

      9. ročník

      OK

      1. miesto

      uč. Králičová

      Janka Liščáková

      9. ročník

      OK

      2. miesto

      uč. Tassyová

      štafeta

       

       

       

       

      Družstvo dievčat

       

      OK

      3. miesto

      uč. Tassyová

       

       

       

       

       

      Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike

      skok do diaľky

       

       

       

       

      Adam Horváth

      9. ročník

      KK

      1. miesto

      uč. Králičová

       

       

       

       

       

      Cezpoľný beh

      Družstvo dievčat

       

      OK

      4. miesto

      uč. Tassyová

       

      UR – úspešný riešiteľ

       

      iBobor

      V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Okrem Litvy sa v školskom roku 2008/2009 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

      Súťažné kategórie

      • Benjamíni: 6.-7. trieda ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia
      • Kadeti: 8. - 9. trieda ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
      • Juniori: 1. - 2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
      • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií

      Priebeh súťaže

      Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 10:00 do 13:00 sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a v priebehu 40 minút vyplniť on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole. Organizáciu prístupu k počítačom v každej škole zabezpečuje koordinátor.

      Bodovanie

       

       

      otázky

      správna odpoveď

      nesprávna odpoveď

      nezodpovedaná

      1-5(ľahké)

      3

      -1

      0

      6-10 (stredné)

      4

      -1,33

      0

      11-15 (ťažké)

      5

      -1,66

      0

       

      Aby v súťaži nikto nemal záporný počet bodov, dostane každý súťažiaci počiatočný bonus 20 bodov. Preto najmenší možný počet bodov, ktoré sa dajú dosiahnuť (pri všetkých nesprávnych odpovediach) je 0,05 bodu a najvyšší počet je 80 bodov.

      Žiaci našej školy sa do tejto súťaže prihlásili po prvý krát a počínali si nasledovne:

       

       

       

      meno

      ročník

      kategória

      počet bodov

      Veronika Fančovičová

      9. ročník

      kadet

      52,02

      Ivan Broš

      8. ročník

      kadet

      46,67

      Barbora Rybová

      9. ročník

      kadet

      44,03

      Radovan Jankovič

      8. ročník

      kadet

      40,03

      Matúš Šoka

      9. ročník

      kadet

      40,03

      Janka Liščáková

      9. ročník

      kadet

      38,7

      Rudolf Moravčík

      8. ročník

      kadet

      37,37

      Marek Antal

      8. ročník

      kadet

      36,08

      Maroš Jaroščák

      7. ročník

      benjamín

      30,71

      Lenka Krištanová

      6. ročník

      benjamín

      30,7

      Ľuboš Moravec

      8. ročník

      kadet

      26,2

      Denis Hargaš

      7. ročník

      benjamín

      25,38

      Eliška Štrbová

      6. ročník

      benjamín

      24,04

       

       

      EnviroOtázniky

      olympiáda o životnom prostredí

      Celoslovenská korešpondenčná vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl.
      Cieľom olympiády je pritiahnuť záujem detí základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia všeobecne, ešte pred rozhodnutím sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, vedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov a pedagógov v otázkach životného prostredia v škole, v regióne a vo svete.

      Obsahové zameranie v tomto ročníku:olympiáda pozostáva z 10 otázok v každej z nasledovných oblastí: Ochrana biodiverzity, Ekológia ľudských sídiel, Ekologická stopa, Ekológia človeka, Ochrana prírody a krajiny, Človek a vesmír

      Systém bodovania:za každú správnu odpoveď dostáva žiak 1 bod. O celkovom umiestnení žiaka rozhoduje súčet všetkých bodov. Maximálny počet bodov je 60. V prípade rovnakého počtu bodov žiakov na prvých miestach rozhodnú rozstrelové otázky v dodatočnom dotazníku.

       

      Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo 1082 žiakov II. stupňa z celkového počtu 150 základných škôl.

       

      Na základe uvedených kritérií sa porota v tomto ročníku rozhodla udeliť ceny spolu 6 žiakom s najvyšším počtom bodov 55 . Na 1. mieste sa umiestnil žiak s počtom 55 bodov a tým získava snowboard. Na 2. mieste sa umiestnilo s počtom bodov 54 päť účastníkov súťaže, preto o tomto mieste museli rozhodnúť rozstrelové otázky, ktoré určili víťaza bicykla. Tieto otázky zároveň rozhodli o 3. mieste, kde sa umiestnili štyria žiaci, ktorým sa porota rozhodla udeliť vecné ceny v rovnakej cenovej hodnote. Žiakom, ktorí získali 50 bodov a viacbude udelený diplom za úspešné absolvovanie.

       

      Z našej školy súťažili týto žiaci:

       

       

       

      meno žiaka

      ročník

      počet bodov

      Fančovičová Veronika

      9. roč.

      53

      Liščáková Janka

      9. roč.

      52

      Hilková Anna

      9. roč.

      51

      Mišovičová Zuzana

      9. roč.

      47

      Broš Ivan

      8. roč.

      40

      Jankovič Radovan

      8. roč.

      37

      Jaroščák Maroš

      7. roč.

      34

      Moravčík Rudolf

      8. roč.

      22