• Školská jedáleň

     • Oznamy školskej jedálne

     • Platba za stravu sa uhrádza mesiac dopredu poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 6621981056/1111  UNI Banka.

      Strava musí byť uhradená do konca predchádzajúceho mesiaca.

      Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchodu zo školy pri školských akciách a pod.

      Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:

      1. - 4. ročník

      suma

      5. - 9. ročník

      suma

      žiaci

      1,08 €

      žiaci

      1,16 €


      vedúca šk. jedálne: Viera Srncová