• Oznamy školskej jedálne

    • Platba za stravu sa uhrádza mesiac dopredu poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 6621981056/1111  UNI Banka.

     Strava musí byť uhradená do konca predchádzajúceho mesiaca.

     Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchodu zo školy pri školských akciách a pod.

     Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:

     1. - 4. ročník

     suma

     5. - 9. ročník

     suma

     žiaci

     1,01 €

     žiaci

     1,09 €

     žiaci v hmotnej núdzi

     0,01 €

     žiaci v hmotnej núdzi

     0,09 €


     vedúca šk. jedálne: Viera Rauová


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje