• Školská jedáleň

    • Možnosti odhlasovania zo stravovania 

     • TELEFONICKY: 033/7445229

     Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 13:00 – 13:30 hod, ale stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné žiaka/žiačku včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.