• Školské dokumenty

     • Dodatok č.3 k vnútornému poriadku školy pre žiakov

      platný v čase trvania pandémie ochorenia COVID-19

      Školský poriadok rešpektuje opatrenia, rozhodnutia a  dodržiavanie nariadení  Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Žiak má právo v prípade dištančného vzdelávania na vzdelanie v plnom rozsahu.

      Každý žiak je oboznámený s rozvrhom hodín,  s príslušným týždenným počtom hodín a časovým rozpisom.

      Vzdelávanie a spoluprácu žiak-učiteľ-rodič koordinuje triedny učiteľ.

      Žiak je povinný

      • Zúčastňovať na online hodinách prostredníctvom platformy Zoom, prípadne Meet
      • Vypracovávať a včas posielať úlohy podľa pokynov vyučujúcich. 
      • Sledovať nové správy na stránke školy o postupe vzdelávania, komunikovať s vyučujúcimi cez EduPage a v prípade problémov kontaktuje triedneho učiteľa
      • Mať  zapnutú kameru a mikrofón počas celej vyučovacej hodiny. Ak žiak nemá zapnutú kameru, učiteľ vyhodnotí túto skutočnosť ako neospravedlnenú hodinua postupuje ako v časti VI. a VII.  platného školského poriadku
      • Nahlásiť problémy  triednemu učiteľovi, ktorý  sa pokúsi zabezpečiť odstránenie problému v súčinnosti napr. s technikom školy
      • Pracovať počas online vyučovania tak, ako v škole – má pred vyučovacou hodinou pripravené na stole všetky učebnice, zošity a ostatné pomôcky.

      Ak žiak počas vyučovacej hodiny vypína kameru, zabúda si domáce úlohy, počas hodiny četuje,  odbieha z vyučovacej hodiny bez ospravedlnenia alebo iným spôsobom narúša vyučovaciu hodinu,  vyučujúci vyhodnotí takéto správanie v zmysle časti VI.  platného školského poriadku, ktorý platí pri prezenčnej forme vzdelávania (výchovné opatrenia).

      Meškanie  na hodiny sa bude spočítavať do 40 min – čo je 1 neospravedlnená vyučovacia hodina.

      Ak sa žiak nezúčastní 40% on-line  vyučovacích hodín, bude komisionálne preskúšaný po nástupe na prezenčné vyučovanie najneskôr do 2 mesiacov.

      Zákonný zástupca  môže ospravedlniť dieťa

      • 5 po sebe nasledujúcich dní v prípade choroby žiaka
      • 5  dní za polrok z iných dôvodov / rodinné, technické.../

      Zákonný zástupca je povinný

      • Oznámiť, či sa pri pozitivite na COVID bude dieťa vzdelávať. Pokiaľ má príznaky a nemôže sa zúčastniť vzdelávania, za vymeškané hodiny predloží po nástupe do školy potvrdenie od lekára.
      • Spolupracovať so školou a byť nápomocný pri dištančnom vzdelávaní svojho dieťaťa
      • Informovať o prípadných problémoch s internetom, o neúčasti na hodinách triedneho učiteľa Rodič, nie žiak!
      • Vyzdvihnúť a priniesť vypracované materiály v papierovej podobe podľa dohody s triednym učiteľom v prípade, že nemá žiak dostatočné technické možnosti, aby sa mohol zúčastniť online vzdelávania

      Tento Dodatok č.4 ku Školskému poriadku bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa  4.2. 2021. Platnosť nadobúda dňom prerokovania.

                                                                                  Mgr. Dana Kováčiková, riaditeľka školy