• Školské dokumenty

     • Vnútorný poriadok školy pre žiakov školy

     • Základná škola s materskou školou

      920 52 Dolné Zelenice č.109

       

      Školský poriadok

       

      ŽIACKE DESATORO

       

      1. Dôverujem svojim učiteľom a spolužiakom. Viem, že ma majú radi a veria mi, rovnako ako ja im.
      2. Hovorím a správam sa pravdivo. Nerobím zo seba to, čím nie som, neklamem, nechvastám sa a nezávidím.
      3. Neposmievam sa nikdy a nikomu. Je to hlúpe a ani mne by sa to nepáčilo.
      4. Verím si – aj ja som v niečom dobrý/á, výnimočný/á. Využívam každú príležitosť, aby som v sebe objavil/a a rozvíjal/a svoje nadanie.
      5. Viem, že učenie je poznávanie sveta, v ktorom žijem. Snažím sa preto využívať všetky doterajšie skúsenosti  pri učení a tie nové si spätne overujem v praxi.
      6. Chcem dosiahnuť najlepšie možné výsledky, nebojím sa dávať si vysoké ciele.
      7. Nebojím sa chýb a neúspechu. Sú dôležité, lebo ma upozorňujú, že mám buď pracovať inak alebo viac.
      8. Snažím sa aktívne počúvať, chodím po svete s otvorenými očami, snažím sa žiť aktívne.
      9. Viem, že najviac pre seba môžem urobiť ja sám/sama. Učím sa preto byť samostatný/á, zodpovedný/á, mať svoj názor a poznať svoju hodnotu.
      10. Chodím do školy rád/a, vždy sa na niečo teším, viem, že svojím správaním, konaním a vzhľadom reprezentujem nielen seba, ale aj svoju školu, na ktorej mi záleží.

       

      PREAMBULA

       

      Základná škola s materskou školou v Dolných Zeleniciach je školou s klasickými triedami. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola  zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

      Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

       

      A)  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

       

      I. Organizácia školského roka

      • Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.
      • Na školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na školách nevyučuje.
      • Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.
      • Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku).
      • Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.
      • Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.
      • Riaditeľ školy, výchovno-vzdelávacieho zariadenia v období školských prázdnin a počas dní voľna zabezpečí v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych podmienok prevádzku výchovno-vzdelávacích zariadení vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľom školy alebo s vedúcim zariadenia školského stravovania zabezpečia prevádzku zariadenia školského stravovania (okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie).

       

      II. Práva a povinnosti žiakov

      • Na základe Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ vyplývajú pre dieťa alebo žiaka práva a povinnosti.

       

      1. Dieťa alebo žiak má právo na:
       1. rovnoprávny prístup ku vzdelaniu,
       2. bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,
       3. bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
       4. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
       5. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
       6. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
       7. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
       8. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
       9. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
       10. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
       11. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
       12. na slobodnú vôľu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
       13. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
       14. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 21.

       

      1. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú ich potrebám a na vytvorenie nevyhnutých podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

       

      1. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich, nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

       

      1. Dieťa alebo žiak je povinný
       1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
       2. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
       3. chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý školy alebo školské zariadenia využíva na výchovu a vzdelávanie,
       4. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,
       5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,
       6. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
       7. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
       8. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

       

      PRÁVA ŽIAKA

       

                      1.       Mám právo na demokratický, objektívny a tolerantný prístup v škole.

      2.       Mám právo získať informácie, ktoré potrebujem a ktoré ma zaujímajú v súvislosti s učením.

      3.       Mám právo položiť k danému učivu akúkoľvek otázku a dostať odpoveď.

      4.       Mám právo pracovať v oblasti, ktorá ma zaujíma v zmysle pokynov učiteľa.

      5.       Mám právo pracovať na takej úrovni, na akú vedomosťami a schopnosťami stačím.

      6.       Mám právo na pomoc zo strany učiteľa, ak mám problémy.

      7.       Mám právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.

      8.       Mám právo vhodným spôsobom argumentovať, ak s niečím nesúhlasím.

      9.       Mám právo mať pocit istoty, bezpečia, spokojnosti a radosti z učenia sa a pobytu v škole.

      10.     Mám právo nebyť skúšaný hneď po chorobe a to po dohovore s vyučujúcim.

      11.     Mám právo navštíviť školského psychológa, ak to potrebujem.

      12.     Mám právo na to, aby sa učitelia a spolužiaci ku mne slušne a ohľaduplne správali.

      13.     Mám právo odvolať sa prostredníctvom zákonného zástupcu u riaditeľa školy v prípade nesúhlasu s rozhodnutím pedagóga.

      14.     Mám právo na zrozumiteľný výklad.

      15.     Mám právo na objektívne hodnotenie.

      16.     Mám právo voliť a byť volený do triednej samosprávy.

      17.     Mám právo požiadať učiteľa o pomoc pri šikanovaní.

      18.     Mám právo požiadať o uvoľnenie z vyučovania.

      19.     Mám právo na omyl.

      20.     Mám právo na prestávku ako ju ustanovuje vnútorný poriadok školy.

      21.     Mám právo podať námety na zlepšenie činnosti školy riaditeľovi školy prostredníctvom  triedneho učiteľa.

      22.     Mám právo sedieť s kým chcem, pokiaľ neruším svojím správaním učiteľa alebo spolužiakov.

      23.     Mám právo použiť mobilný telefón v odôvodnených prípadoch, vždy so súhlasom učiteľa.

       

      POVINNOSTI ŽIAKA

      Každý žiak má povinnosť poznať tieto povinnosti.

       

      1.      Do školy prichádzam pred začiatkom vyučovania, najneskôr 7,35 hod.

      2.      Ak prídem na bicykli, uložím ho  vo vyhradených  priestoroch.

      3.      Pri vstupe do budovy, v priestoroch školy zdravím vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy. Vždy sa prezujem a prezlečiem. V bezpečnej a zdravotne neškodlivej obuvi  som povinný zostať do konca vyučovania.

      4.      Na začiatku prestávky si pripravím knihy a pomôcky na nasledujúcu hodinu.

      5.      Na každú vyučovaciu hodinu chodím načas, na popoludňajšie činnosti čakám vo vyhradených priestoroch pod dozorom učiteľa.

      6.      Na začiatku každej vyučovacej hodiny čakám vo svojej lavici na príchod učiteľa.

      7.      Počas vyučovacej hodiny nemôžem opúšťať priestory triedy bez povolenia vyučujúceho.

      8.      Na vyzvanie učiteľa vždy predkladám žiacku knižku.

      9.      Počas vyučovania mám mobil a inú elektroniku vypnutú.

      10.  Na vyučovanie chodím každý deň pripravený a nosím si potrebné pomôcky.

      11.  Na hodine sa snažím získať čo najviac informácií, efektívne pracujem a riadim sa pokynmi vyučujúceho.

      12.  V dohodnutom termíne si pripravujem domáce úlohy a vždy si plním ostatné školské povinnosti.

      13.  Udržujem poriadok v lavici, triede, na chodbách, šatni a v celej škole.

      14.  V triede a na chodbách chodím potichu, pokojne a nevyrušujem ostatných.

      15.  Počas malých prestávok sa zdržiavam vo svojej triede, nevykláňam sa, nevykrikujem a  nevyskakujem z okien.

      16.  Na WC sa zdržujem iba na nevyhnutne potrebný čas a vrátim sa do svojej triedy.

      17.  Na veľkú prestávku opúšťam priestory budovy školy a odchádzam do určeného priestoru podľa pokynov.

      18.  Ako týždenník si plním svoje povinnosti a to hlavne starostlivosť o čistotu a poriadok v triede počas prestávok, pred a po vyučovaní.

      19.  Ak po rozdelení na skupiny nemám vyučovaciu hodinu, zdržiavam sa vo vyhradených priestoroch.

      20.  Na vyučovanie telesnej, výtvarnej výchovy, svet práce a technika a laboratórnych cvičení sa prezliekam podľa pokynov vyučujúceho.

      21.  Správam sa slušne k dospelým  i spolužiakom, v škole, na školských akciách  i mimo školy a nepoužívam vulgárne slová.

      22.  Dodržiavam pravidlá slušného správania vo všetkých  priestoroch školy.

      23.  Svojím správaním neobmedzujem druhých a snažím sa byť tolerantný ku všetkým.

      24.  Nesmiem šikanovať ani vydierať spolužiakov a musím zabrániť šikanovaniu spolužiakov.

      25.  Zásadne neubližujem nikomu fyzicky ani psychicky, nešírim diskrimináciu, xenofóbiu, rasizmus, antisemitizmus a iné prejavy intolerancie.

      26.  Nesmiem fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky, priniesť ich do školy ani na školské podujatie.

      27.  Nenahrávam, nefotografujem inú osobu v škole bez jej súhlasu, pretože by som obmedzoval práva inej osoby.

      28.  Nevytváram obrazový ani zvukový záznam vyučovacieho procesu bez súhlasu vyučujúceho.

      29.  Dodržiavam bezpečnosť a ochranu zdravia seba i iných, nepoškodzujem školský majetok, ani majetok iných. Škodu som povinný nahradiť.

      30.  Do školy chodím vhodne oblečený. V priestoroch budovy školy  nenosím na hlave čiapku a šiltovku.

      31.  Nosím do školy hygienické vrecko /uterák, mydlo, toaletný papier/ a používam ho.

      32.  Nenosím do školy ostré predmety ani iné nebezpečné veci, ktorými môžem ublížiť sebe aj ostatným.

      33.  Nenosím do školy drahé veci, šperky, výstredné oblečenie a nápadnú úpravu vlasov a tváre.

      34.  Musím oznámiť vyučujúcim dôvod opustenia školy a prevziať ma má môj zákonný zástupca.

      35.  Pri vymeškaní vyučovacích hodín prinesiem písomné ospravedlnenie do troch dní. Rodič ma môže ospravedlniť najviac 3-krát za mesiac.

      36.  Na vyučovaní, exkurziách, výletoch a kurzoch sa riadim pokynmi pedagogického vedúceho a zásadami BOZP a PO.

      37.  Svojimi výkonmi, výsledkami, správaním a oblečením vždy a všade vzorne reprezentujem školu, do ktorej chodím.

       

       III. Organizácia vyučovania

      • Začiatok a koniec vyučovania

      1.      vyučovacia hodina     7,40 -   8,25 hod.

      2.      vyučovacia hodina     8,35 -   9,20 hod.

      3.      vyučovacia hodina     9,35 - 10,20 hod.

      4.      vyučovacia hodina   10,25 - 11,10 hod.

      5.      vyučovacia hodina   11,15 - 12,00 hod.

      6.      vyučovacia hodina   12,10 - 12,55 hod.

      7.      vyučovacia hodina   13,25 - 14,05 hod.

      8.      vyučovacia hodina   14,05 - 14,45 hod.

       

      • Počas obedovej prestávky žiaci ZŠ nesmú opustiť budovu školy.
      • Popoludňajšie vyučovanie sa začína o 13,25 hod. a vyučovacia jednotka trvá 40 minút.
      • Vzhľadom na autobusové spoje nie je medzi 7. a 8. hodinou prestávka.
      • Ak je zvukové zariadenie pokazené, zvonenie zabezpečí školníčka.
      • Činnosť krúžkov a doučovacie hodiny sa konajú zásadne v mimo vyučovacom čase podľa zvláštneho rozvrhu. Táto činnosť musí byť organizovaná tak, aby skončila najneskôr o 17,30 hod.
      • Schválený rozvrh hodín je pre žiakov záväzný.

       

      B)  ZÁSADY SPRÁVANIA ŽIAKOV

       

      I. Príchod žiakov do školy

      • Vchod do každej z budov školy sa otvára o 7,20 hod.
      • Žiaci, ktorí prišli skôr, čakajú v hlavnej budove na chodbe.

       

      II. Správanie v triede, na chodbe, v špeciálnych učebniach a ďalších priestoroch školy

      • Počas vyučovania žiak nenarušuje priebeh jednotlivých hodín, umožňuje sústredenú prácu všetkým zúčastneným.
      • Mobilný telefón má vypnutý a odložený v taške.
      • Cez prestávky v triede alebo na chodbách sa správa tak, aby nespôsobil úraz, ani nezapríčinil poškodenie zdravia svojim spolužiakom a ostatným osobám v  priestoroch školy.
      • Počas veľkej prestávky po druhej vyučovacej hodine sa žiaci zdržujú podľa počasia a v triede alebo vonku na určených miestach pri budovách školy: za budovou č.1, medzi budovami č.1 a č.2 , pred budovou č.3.
      • Žiak sa nepohybuje v budove školy na bicykloch, kolobežkách a kolieskových korčuliach. Bicykle sa odkladajú vo vyhradených priestoroch.
      • V odborných učebniach a laboratóriách žiak dodržiava prevádzkový poriadok príslušnej učebne.
      • V školskej jedálni sa žiak riadi pokynmi pedagogického dozoru.
      • Pri prechode z tried  do školskej jedálne  sú žiaci povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy (zákaz behu, zákaz predbiehania v rade, zákaz hádzania oblečenia a školských potrieb v priestoroch pred školskou jedálňou).
      • Športoviská  žiaci využívajú v čase vyučovania pod dozorom učiteľa a riadia sa jeho pokynmi. Pred činnosťami v športovom areáli je potrebné skontrolovať priestory, pretože občania  areál využívajú celoročne na rôzne aktivity, pričom by mali dodržiavať poriadok a čistotu. Závady a poškodenie treba nahlásiť vyučujúcemu telesnej výchovy.

       

      III. Odchod žiakov

       

      • Po skončení vyučovania sa žiaci nezdržujú v učebniach a na chodbách.
      • V priestoroch budovy školy je zakázané hrať hry ohrozujúce bezpečnosť a zdravie žiakov a spôsobujúce ničenie majetku školy.
      • Odchod zo školy bez nasledujúceho postupu bude považovaný za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy a vymeškané hodiny budú  neospravedlnené.
      • V odôvodnených prípadoch žiak požiada o uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny vyučujúceho príslušného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi. Žiaka si prevezme jeho zákonný zástupca.
      • O uvoľnenie na celý deň alebo na dva dni požiada triedneho učiteľa.
      • O uvoľnenie na viac dní požiada zákonný zástupca písomne riaditeľa školy.
      • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania predloží žiak triednemu učiteľovi na osobitnom papieri.

       

      IV.  Správanie žiakov mimo školy

      • Žiak základnej školy môže navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.

       

      V.  Hodnotenie a klasifikácia správania, výchovné opatrenia

      • Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiak správa spôsobom, ktorý bude robiť česť škole. Úctivo a zdvorilo sa správa k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraví.
      • Žiak sa správa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáha im v práci, slušne sa vyjadruje.
      • Žiak je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľní im miesto v dopravných prostriedkoch.
      • Žiak dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy.
      • Vo večerných hodinách sa nezdržiava bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.- 4. ročníka v zimnom období

       (november – marec) od 19,00 hod., v letnom období (apríl – október) od 20,00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20,00 hod., v letnom období od 21,00 hod.

       

      1. Dodržiavanie pravidiel správania a tohto školského poriadku školy počas klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.
      2. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na jeho vek, prípadne so zreteľom na jeho iné osobitosti.
      3. Požiadavky na klasifikáciu správania:

      o    Stupeň 1 - veľmi dobré - žiak uvedomelo dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy. Ojedinelo sa dopúšťa menej závažných previnení.

      o    Stupeň 2 - uspokojivé - žiak sa závažnejšie previní, alebo opakovane menej závažne previní, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. /ublíženie spolužiakovi, poškodenie majetku školy, fajčenie ,

      o    Stupeň 3 - menej uspokojivé - správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa sa dopúšťa ďalších previnení. /vedome ublíženie spolužiakovi, krádeže, šikanovanie.../

      o    Stupeň 4 – neuspokojivé - žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov /šírenie poplašnej správy, hrubé fyzické  ublíženie spolužiakovi, úmyselné poškodenie budovy napr. sprejom, grafity, rozbité okná/

      Porušenie školského poriadku prerokuje triedny učiteľ s rodičmi žiaka /písomný zápis s podpisom rodiča/.

      1. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov do takej miery, že znemožňuje ostatným žiakom vzdelávanie, riaditeľ  školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

      a. Zákonného zástupcu,

      b. Zdravotnú pomoc,

      c. Policajný zbor.

      Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví vyučujúci pedagóg  písomný záznam.

      Hodnotenie a klasifikácia správania má vplyv na celkové hodnotenie žiaka. 

      1.      Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka  základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka  na vysvedčení vyjadruje:

      a.       prospel,

      b.      neprospel.

      2.      Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy, ktorý bol hodnotený podľa odseku 1 písm. b), sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení:

      a.       prospel s vyznamenaním -  priemerný prospech z povinných predmetov  je do 1,5, správanie má veľmi dobré, z povinného predmetu nemá horší prospech ako chválitebný.

      b.      prospel veľmi dobre - priemerný prospech z povinných predmetov  je do 2,0 správanie  má veľmi dobré, z povinného predmetu nemá horší prospech ako dobrý.

      c.       prospel - ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom predmete.

      d.      neprospel - ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške stupeň nedostatočný.

        3.       Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný /po opravnej skúške/, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej dochádzky.

        4.      Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v  zahraničí.

      5.      Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku – 40 % a viac z vyučovacích hodín, žiak  sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie   náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch  mesiacov po skončení prvého polroku.

      6.      Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku – 40 % a viac  z vyučovacích hodín, žiak  je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch  určených riaditeľom školy.

      7.      Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

      8.      Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je  nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v  prvom polroku.

      Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky:

      a.       podľa odseku 7 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných  dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť  vykonanie  opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol   klasifikovaný podľa odseku 6, najneskôr do 15. októbra,

      b.      podľa odseku 8 vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.

      9.      Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu  nedostatočný.

      10.  Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

      11.  O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

       

      VI. Výchovné opatrenia - boli upravené pozrite dodatok číslo 2

      • Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy. Môže  ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.
      • Keď si žiak neplní svoje povinnosti, nespráva sa podľa ustanovení školského poriadku a na zmenu správania nestačia bežné napomenutia vyučujúcich alebo triedneho učiteľa ani iné pozitívne motivácie, je hodnotené správanie žiaka podľa stupňa previnenia v súlade s klasifikačným  poriadkom či vnútorným poriadkom školy.
      • Hodnotenie správania sa zapisuje do triedneho katalógu, klasifikačného hárku a oznamuje rodičom prostredníctvom žiackej knižky.
      •  Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto výchovných opatrení:

      a.     Napomenutie triednym učiteľom za zabúdanie pomôcok, žiackej knižky, domácich úloh.

      b.     Pokarhanie triednym učiteľom za opakované zabúdanie pomôcok, domácich úloh, žiackej knižky a za ojedinelé nevhodné správanie.

      c.     Pokarhanie riaditeľom školy za porušenie školského poriadku/ napr. podvod so známkou v žiackej knižke, za opakované nevhodné správanie, časté vyrušovanie a ojedinelé použitie mobilného telefónu, za 1-6 neospravedlnených vyučovacích hodín, za nepredloženie žiackej knižky 3 až 5 - krát za štvrťrok.

      d.    Znížená známka so správania o jeden stupeň  za opakované porušovanie školského poriadku, za hrubé porušenie školského poriadku a za 7-13 neospravedlnených hodín, za nepredloženie žiackej knižky 6 až 10 - krát za štvrťrok.

      e.   Znížená známka so správania o dva stupne za hrubé porušenie školského poriadku, za 14-30 neospravedlnených hodín, za nepredloženie žiackej knižky 11 až viackrát za štvrťrok.

      f.     Znížená známka so správania o tri stupne za viac ako 30 neospravedlnených hodín a ďalšie hrubé porušovanie školského poriadku.

       

      • Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje:

      a.       Viacnásobné použitie mobilného telefónu,

      b.      Šikanovanie,

      c.       Požitie alkoholu, cigariet a iných omamných látok,

      d.      Vedomé ublíženie spolužiakovi,

      e.       Slovné a iné napadnutie vyučujúceho,

      f.       Krádeže.

       

      • Hodnotenie správania sa zapisuje do triedneho katalógu, klasifikačného hárku a oznamuje rodičom prostredníctvom žiackej knižky.

        

       VII. Dochádzka do školy

      • Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti ihneď alebo najneskôr do 3 pracovných dní.

      • Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľov,  resp. vyučujúcemu potvrdenie od lekára alebo písomné  ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom najneskôr do troch dní.

      • Neprítomnosť žiaka do 5 dní ospravedlňuje rodič alebo zákonný zástupca žiaka, alebo treba doniesť potvrdenie od lekára.

      • Jednodňová neprítomnosť /nevoľnosť a pod./ môže byť ospravedlnená rodičom najviac 3-krát  mesačne. ZMENA - pozrite dodatok č. 1

        

        

       ZANEDBÁVANIE ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

        

      a.       Na základe metodického pokynu na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z.z. a v zmysle §144ods.8-10 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a v znení neskorších predpisov sa za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole uznáva najmä:

      -          choroba žiaka,

      -          lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,

      -          mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

      -          náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

      -          mimoriadne udalosti v rodine žiaka,

      -          účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach, prípadne v štátnej reprezentácii,

      -          iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľa školy.

      b.      Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca a to:

      -          osobne,

      -          telefonicky na tel. čísle: 033/7445229,

      -          e-mailom na e-mail: dzskola@gmail.com,

      c.       Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže škola vyžadovať lekárske  potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný  doklad, potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Predloží ho žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa do troch dní od nástupu dieťaťa do školy. 

      d.      Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad, potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho  zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

      e.       Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva, alebo je v trvalom styku, na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka ihneď riaditeľovi školy.

      f.       Dodatočné uvoľnenie žiaka a jeho ospravedlnenie je možné len vo výnimočných prípadoch.

       

       

      NEOSPRAVEDLNENÁ NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKA V ŠKOLE

       

      a.       Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená.

      b.      Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole v počte 1-6 vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.

      c.       Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka, na 1-6 vyučovacích hodinách udelí žiakovi riaditeľ školy pokarhanie.

      d.      Za neospravedlnenú neúčasť žiaka, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka, na viac ako 6 vyučovacích hodinách alebo neospravedlnenú neúčasť žiaka trvajúcu viac ako 1 vyučovací deň, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka, sa zníži žiakovi známka zo správania.

      e.       Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a okresnému úradu, v ktorého pôsobnosti sa obec nachádza.

      f.       Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

       

      • Oznámenie riaditeľa školy obsahuje príslušné doklady, ktoré preukazujú konania, ktoré škola vykonala voči žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.

       

      VIII.  Dochádzka do školského klubu detí (ŠKD)

      • Rozsah denného pobytu žiaka prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z ŠKD uvedie zákonný zástupca žiaka v prihláške do ŠKD. Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca písomne.

      • Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠKD len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka.

      • Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní, alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.

      Starostlivosť o bezpečnosť žiakov:

      • Za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá od prevzatia žiakov až po ich odchod vychovávateľka.

      • Prechod žiakov do klubu detí v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka.

      • Na činnosť mimo objektu školy (ŠKD) nemožno zveriť jednej vychovávateľke viac ako 25 žiakov.

      • Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu školy (ŠKD) zodpovedá vychovávateľka a tiež za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom školy. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

      • Počas konania popoludňajšieho vyučovania, nepovinných predmetov a krúžkovej činnosti vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení činnosti podľa dohody s rodičom dieťaťa uvoľňujú domov alebo odovzdávajú vychovávateľke.

      • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov o bezpečnosti.

      • Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet žiakov.

      • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.

      • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané!

      • Dieťa musí mať hygienické vrecko a prezuvky.

      • Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.

      • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich odchodu z ŠKD.

      • Ak zistí vychovávateľka ŠKD u žiaka nevoľnosť, teplotu, upovedomí rodičov.

       

      Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD:

      • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je najmenej 3 €  mesačne za jedného žiaka. (Podrobnosti určuje vnútorná smernica).

      • Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca žiaka.

      • Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD.

      • Ostatné povinnosti vedúcej ŠKD a vychovávateliek sú zahrnuté v prevádzkovom poriadku školy pre pedagogických pracovníkov a jednotlivých pracovných náplniach.

       

       

      C) ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV

       

      Každý žiak školy

      • Počas vyučovania, prestávok a na podujatiach organizovaných školou je  povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
      • Má zakázané všetky zdraviu škodlivé činnosti.
      • Je oboznámený so zásadami BOZP v škole, je ich povinný rešpektovať a predchádzať tak úrazom.
      • Úraz alebo nevoľnosť hlási vyučujúcemu včas. Škola pri vážnejšom úraze zabezpečí lekársku pomoc.
      • Na ošetrenie pôjde so zamestnancom školy alebo zákonným zástupcom.
      • Je si vedomý, že za jeho bezpečnosť v škole a školských podujatiach zodpovedá vyučujúci a preto sa riadi jeho pokynmi.
      • Môže si prostredníctvom školy poistiť svoje veci. Poškodené a odcudzené veci môžu byť uhradené len prostredníctvom poisťovne.
      • Svoju obuv, prezuvky a iné veci si označí menom, alebo značkou.
      • Nenosí do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a cenné predmety.
      • Za stratu peňazí a cenných vecí v kabátoch sa neposkytuje náhrada ani v rámci poistného.
      • Odcudzenie vecí nahlási v deň odcudzenia triednemu učiteľovi a ekonómke školy.
      • Vlastníctvo odcudzenej veci je povinný preukázať dokázateľným spôsobom.
      • Hodinky, peniaze, retiazky a prstene z drahých kovov je povinný (počas vyučovania telesnej výchovy) nenechávať v triede, resp. pri cvičení v areáli školy dať do úschovy vyučujúcemu.

       

       

      D) STAROSTLIVOSŤ O UČEBNICE, ŠKOLSKÉ POMOCKY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE

       

      • Žiak je povinný šetriť školské zariadenie, učebnice a učebné pomôcky. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí škodu, musí ju odstrániť alebo nahradiť.
      • Za každú poškodenú učebnicu je povinný zaplatiť podľa vyhlášky a vnútorných pokynov školy. V prípade, že učebnicu stratí, je povinný zaplatiť alebo odovzdať jej zviazanú kópiu.
      • Učebnice a zošity má zabalené a podpísané.
      • Pri prechode na inú školu si učebnice ponechá a odovzdá na tej škole, kde končí školský rok.

       

       

      E) TRIEDNA SAMOSPRÁVA ŽIAKOV

       

      Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú tvoria predseda a ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa). Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ.

      Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

      Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja a zapisuje ich do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä:

      - pred vyučovaním skontrolovať poriadok v triede,

      - pred vyučovaním i počas prestávok zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich,

      - na každej hodine hlásiť vyučujúcemu chýbajúcich žiakov,

      - cez veľkú prestávku, keď sa ide na dvor, zostať v triede, pod dohľadom učiteľa otvoriť okná, aby sa trieda vyvetrala, po skončení veľkej prestávky zatvoriť okná na pokyn učiteľa,

      - po skončení vyučovania v triede uložiť pomôcky, zotrieť tabuľu a uložiť kriedu, zatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo a skontrolovať zatvorenie okien,

      - dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety a triedenia odpadu.

       

       

         F) DROGY A ŠIKANOVANIE

      Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog, ochrana pred sociálno-patologickými javmi, násiliu, diskriminácii, šikanovaniu.

       

      • Žiak dodržiava pravidlá slušného správania, rešpektuje mravné normy a princípy a preto nesmie šikanovať a vydierať spolužiakov v škole ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia, xenofóbia, intolerancia a rasizmus vo všetkých formách. Do školy je zakázané nosiť zbrane ako nože, strelná zbraň a pod.
      • Vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný so súhlasom vedenia školy iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
      • Učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky, v prípade podozrenia na šírenie situáciu v úzkej spolupráci s vedením školy riešia,  ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok v spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka.
      • Každé podozrenie zo šikanovania žiakov ohláste učiteľovi alebo vedeniu školy. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.
      • Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo školského psychológa.

       

       

       

      G) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

       

      1.      Zmeny a dodatky Vnútorného poriadku školy – Školský poriadok schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade.

      2.      Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s Vnútorného poriadku školy – Školský poriadok žiakov triedy a ich rodičov.

      3.      Vnútorný poriadok školy – Školský poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2013 a ruší účinnosť predchádzajúceho školského poriadku zo dňa.

       

       

      V Dolných Zeleniciach 1.9.2013                                                            Mgr. Dana Kováčiková,

      riaditeľka školy