• Školské dokumenty

     • Dodatok č. 2 k vnútornému poriadku školy

     • VI. Výchovné opatrenia   ZMENA

      Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán štátnej správy. Môže  ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.

      Keď si žiak neplní svoje povinnosti, nespráva sa podľa ustanovení školského poriadku a na zmenu správania nestačia bežné napomenutia vyučujúcich alebo triedneho učiteľa ani iné pozitívne motivácie, je hodnotené správanie žiaka podľa stupňa previnenia v súlade s klasifikačným  poriadkom či vnútorným poriadkom školy.

      Hodnotenie správania sa zapisuje do triedneho katalógu, klasifikačného hárku a oznamuje rodičom prostredníctvom žiackej knižky.

      Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto výchovných opatrení:

      1. Napomenutie triednym učiteľom za zabúdanie pomôcok, žiackej knižky, domácich úloh
      2. Pokarhanie triednym učiteľom za opakované zabúdanie pomôcok, domácich úloh, žiackej knižky a za ojedinelé nevhodné správanie
      3. Pokarhanie riaditeľom školy za porušenie školského poriadku / napr. podvod so známkou v žiackej knižke, opakované nevhodné správanie, časté vyrušovanie a ojedinelé použitie mobil. telefónu /, za 1-6 neospravedlnených vyučovacích hodín, za nepredloženie žiackej knižky 3-5-krát za štvrťrok.
      4. Znížená známka so správania o jeden stupeň  za opakované porušovanie školského poriadku, za závažné porušenie školského poriadku  /so zreteľom na jeho vek, prípadne so zreteľom na jeho iné osobitosti/ a za 7-13 neospravedlnených hodín, za nepredloženie žiackej knižky 6-10-krát za štvrťrok.
      5. Znížená známka so správania o dva stupne za závažné porušenie školského poriadku,

                  za 14 -30 neospravedlnených hodín, za nepredloženie žiackej knižky 11 a viackrát.

      1. Znížená známka so správania o tri stupne za viac ako 30 neospravedlnených hodín a 

      opakované závažné porušovanie školského poriadku

      Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje:

      • Viacnásobné použitie mobilného telefónu
      • Šikanovanie
      • Použitie alkoholu, cigariet a iných omamných látok
      • Vedomé ublíženie spolužiakovi
      • Slovné a iné napadnutie vyučujúceho
      • Krádeže

      Hodnotenie správania sa zapisuje do triedneho katalógu, klasifikačného hárku a oznamuje rodičom prostredníctvom žiackej knižky.