• O škole

     • História školy

     • Naša škola

      minulosť – súčastnosť – budúcnosť

      História našej školy je veľmi bohatá a zaujímavá.

      Obec Dolné Zelenice do roku 1930 nemala vlastnú školu. Škola bola postavená roku 1931 a slávnostne otvorená 4.októbra 1931 /budova súčasnej ZŠ pri ceste/. Zriadené boli dve triedy a školu v prvom školskom roku navštevovalo 97 žiakov z našej obce.

      Od roku 1946 sa na škole zriadil ,,piaty postupový ročník,,. Žiaci 6,7,8 ročníka dochádzali do meštianskej školy v Šúrovciach.

      V rokoch 1952-1953 nastáva posun. Komisia pri MNV v Dolných Zeleniciach pridelila pre účel zriadenia Strednej školy t.j. ročníkov 6,7,8 skonfiškovaný park /dve budovy/, bývalý majetok grófa Szunoga.

      Spoločnými silami sa úprava školy dokončila a na Strednej škole v Dolných Zeleniciach sa začalo vyučovanie 1. septembra 1952. Riaditeľom školy sa stal Ján Ryšavý.

      Bol to vynikajúci pedagóg, ktorý pre rozvoj školstva v našej obci urobil veľa záslužnej práce. Prácu riaditeľa na našej škole vykonával 26 rokov. Od roku 1966 sa novým riaditeľom školy stáva pán Viliam Mišovič. Škola pod jeho vedením pracovala na vysokej úrovni. Žiaci dosahovali dobré výsledky vo výučbe i v mimoškolskej činnosti. Na živote školy, jej pomoci i organizácii sa vždy podieľali členovia ZRPŠ, miestne inštitúcie MNV, JRD a ostatní občania obce, ktorým záležalo na úrovni školy. Od tohto roku sa na riaditeľskom mieste vystriedali pán Milan Ryba, Viera Danová, Eva Malásková.

      Súčasnou riaditeľkou Základnej školy s MŠ Dolné Zelenice a Základnej školy s MŠ Siladice je Mgr.Dana Kováčiková, ktorá túto funkciu vykonáva od roku 2003.

      Desiaty jún 1962 je významným dátumom pre našu školu. V tomto roku sa konal I.ročník Zelenických hier. Zelenické hry majú tradíciu až dodnes. 

       

      História obce - http://dolne.zelenice.sk/historia-obce/