• Koordinátor prevencie

     • Správaj sa normálne!

     •     Správaj sa normálne !

       

      Tak, túto vetu každé dieťa počulo z úst dospelých určite aspoň raz. Ale čo je to normálne? V dnešnej dobe je hranica normálneho správania trošku posunutá, oproti tomu, ako to vyžadovala tradičná výchova. O faktoroch tohto javu všetci dobre vieme. Ale čo naše deti?

      Žiaci 5. ročníka sa počas celého šk. roka učili za pomoci príslušníčky Policajného zboru SR správať normálne a veru obstáli. Každý z nich si priniesol domov certifikát, že sa vie takto správať. Kým však certifikát dostali, absolvovali sériu prednášok a cvičení s peknými farebnými pracovnými listami . Každý mesiac navštívila žiakov policajtka a preberala s nimi rôzne témy ako napr. vandalizmus , slušnosť, úlohy polície, alkoholizmus, závislosti, tolerancia, šikanovanie... Na poslednom stretnutí prišiel aj pán policajt a priniesol na ukážku zbrane a výzbroj, ktorú si žiaci mohli zobrať aj do rúk.

      Žiakom sa projekt veľmi páčil. Pani policajtka skonštatovala, že sa jej s našimi žiakmi veľmi dobre pracovalo , preto by nás chcela navštíviť aj na budúci rok . Dúfam, že budúci piataci nesklamú . Slušným a pozorným správaním dajú šancu ďalším, nezahanbia, skrátka – BUDÚ SA SPRÁVAŤ NORMÁLNE.