• Školské dokumenty

     • Záverečná správa 2020/2021

     • Správa

      o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2020/2021

      Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 435/2020 Z.z.

       

      a)Údaje o škole

      Názov školy

      Základná škola s materskou školou

      Adresa školy

      Dolné Zelenice č.109, 920 52

      Telefón

      +42133/7445229

      E-mail

      dzskola@gmail.com

      webová stránka

      zsdolnezelenice.edupage.org

      Zriaďovateľ

      Obec Dolné Zelenice 107

      +42133 / 7445250

      dolnezelenice@gmail.com

       

      Vedúci zamestnanci školy

       

      Priezvisko, meno

      Telefón

      Služ. mobil

      e-mail

      Riaditeľ

      Mgr. Dana Kováčiková

      033/7445229

      0905449359

      kovacikova.dana@gmail.com

      ZRŠ pre ZŠ

      Mgr. Alena Tassyová

      033/7445229

       

       

      Poradca riaditeľa v MŠ

      Eva Špacírová

      033/7445248

       

      qmsdolnezelenice@gmail.com

      Vedúca ŠJ v ZŠ

      Viera Srncová

      033/7445229

       

       

      Vedúca ŠJ v MŠ

      Bc.Erika Žáková

      033/7445248

       

       

       

       

       

       

      Titl., priezvisko, meno

      Kontakt

      predseda

      Mgr. Valéria Valachová

      0917 801 290

      pedagogickí zamestnanci

      Mgr. Valéria Valachová

       

       

      Monika Bittnerová

       0337445248

      nepedagogickí zamestnanci

      Viera Srncová

       0337445229

      zástupcovia rodičov

      Lýdia Koštialová

       

       

      Barbora Kotrubčíková

       

       

      Mgr. Dajana Mrvová

       

      zástupca zriaďovateľa

      Peter Kalnický

       

       

      Mária Králiková

       

       

      Zuzana Maronová

       

      b)Údaje o zriaďovateľovi

      Názov

      Obec

      Adresa

      Dolné Zelenice č.107, 920 52

      Telefón

      +42133/7445250

      E-mail

      dolnezelenice@gmail.com

       

      c) Činnosť rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy

      Rada školy

      Počet zasadnutí : 2

      15.11.2020

      1. Rada školy berie na vedomie správu o činnosti školy za školský rok 2019/2020.
      2.  Školský vzdelávací program na šk.rok  2020/2021, Výchovný program
      3. Informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácia školského roka, priestorové, personálne a materiálne zabezpečenie
      4. Členovia súhlasia so zorganizovaním ďalšieho stretnutie rady školy prezenčne     

            (v závislosti od epidemickej  situácie).

      30.8. 2021

      1. Prítomní berú na vedomie informácie zo zasadnutia.
      2. Školský vzdelávací program 2021/2022  
      3. Oboznámenie s výsledkami zápisu do 1.ročníka  a do MŠ pre šk.rok 2021/2022
      4. Ustanovenie novej rady školy - voľby
      5. Informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, organizácia školského roka 2021/2022, priestorové, personálne a materiálne zabezpečenie
      6. Prítomní členovia nevzniesli námietky k práci školy ani k školskému stravovaniu.
      7. Zriaďovateľ bude informovaný riaditeľom školy o zámere zakúpiť germicídny žiarič do materskej školy.

       

       

      Metodické združenie 1. – 4. ročník

      Počet zasadnutí : 4

       

      1. zasadnutie:   27.8.2020

      1. Prítomní schválili plán práce MZ

      2. Triedni učitelia zorganizujú akcie plánované na september a október

      3. Zorganizovať ďalšie zasadnutie MZ – november 2020

       

      2. zasadnutie: 19.11.2020

      1. MZ berie na vedomie rozdelenie úloh medzi členky MZ a ostatné pokyny vyplývajúce z diskusie.

      2. Uskutočniť plánované akcie a aktivity týkajúce sa ľudských práv.

      3. Zorganizovať ďalšie zasadnutie vo februári 2021

       

      3. zasadnutie – online 25.2. 2021

      1. Prítomní berú na vedomie informácie zo zasadnutia, návrhy a opatrenia na skvalitnenie  dištančného vzdelávania

      2. Zorganizovať zasadnutie MZ v máji 2021

       

      4. zasadnutie: 28.5.2021

      1. Vedúca MZ vypracuje záverečnú správu a vyhodnotenie činnosti MZ v šk. r. 2020/2021

      2. Napísať výstupné previerky v 4. ročníku, urobiť rozbor

      Predmetová komisia spoločenskovedná

      Počet zasadnutí : 4

      27.8.    Schválenie plánu práce, hodnotenie a klasifikácia, rozdelenie úloh

                  Aktualizácia plánov, oboznámenie so Sprievodcom šk.roka 2020/21

                  Do 30.10. odovzdať vyhodnotené vstupné previerky

                             

      18.12.  Zdokonaliť sa v práci s EduPage a ZOOM

                  Absolvovať dva vzdelávacie webináre

                  Oboznámiť s výsledkami vstupných previerok vedúcu MZ

       

      26.4.    Oboznámiť sa vyhodnotením dištančného vzdelávania v predmetoch

                  Pripraviť návrhy činností na budúci školský rok

                  Pripraviť vyhodnotenie za predmety

      26.6.    Vyhodnotenie činnosti komisie, odporúčania

      Predmetová komisia prírodovedná

      Počet zasadnutí : 4

      23.9.    Prerokovanie plánu, stanovenie termínu vstupných previerok, UO a plány,

      rozdelenie úloh

       

      8.11.    Využívať online služby ZOOM a jej funkcionalít, SW StarBoard

                  Preverovať prostredníctvom ALF, alebo EduPage – Testovacia funkcia

                  Nastaviť jednotné  podmienky počas online hodín

       

      7.4.      Oboznámiť sa s odporúčaniami odborníkov, spôsobmi a technikami v adaptačnej dobe po dištančnom vzdelávaní počas dvoch týždňov po nástupe do školy

       

      29.6.    Analýza výstupných previerok

                  Vzájomné oboznámenie s témami absolvovaných webinárov

                  Zhodnotiť zapojenie do súťaží

       

       

      d) Údaje o počte žiakov

      Počet žiakov základnej školy: 114

      Počet tried: 9

      Počet detí so ŠVVP: 13

      Počet žiakov materskej školy: 17

      Počet tried: 1

      Počet detí so ŠVVP : 0

      Počet prijatých detí k septembru 2021: 3

       

      e) Zamestnanci

      Počet pedagogických: 13+ 2 MŠ + 2NBV

      Počet odborných : 0

      Počet ďalších : 5 + 3 MŠ

       

      f) Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

      počet

      nekvalifikovaných

      kvalifikovaných

      spolu

      učiteľov

      0

      16

      16

      vychovávateľov

      0

      1

      1

      asistentov učiteľa

      0

      0

      0

      spolu

      0

      17

      17

       

      g) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

      Organizácia vyučovania, aktivity školy a iné skutočnosti počas školského roka v súvislosti s dištančným a následne prezenčným vyučovaním boli ovplyvnené pandemickou situáciou..

       

      Od 26.októbra do 19.apríla bolo pozastavené prezenčné vyučovanie žiakom 8. a 9. ročníka.

      Od 26.októbra do 26. apríla bolo pozastavené prezenčné vyučovanie žiakom 5. – 7.  ročníka

      Od 11.januára do 21.marca bolo pozastavené prezenčné vyučovanie žiakom 1. – 4. ročníka.

       

      Prezentovanie školy

      PR : webová stránka školy, školská vitrína

      Podujatia školy pre verejnosť :  pozdravy k mesiacu úcty k starším, vianočné pozdravy pre spolupracovníkov a podporovateľov školy

      Olympiády a súťaže

      Olympiády:  ANJ, IQ olympiáda, iBobor

      Školské, postupové, online súťaže:

      Všetkovedko,  Pytagoriáda, Matematický klokan, Vojaci očami detí - výtvarná súťaž, Expert genialityshow, Englishstar

      1.stupeň

      Pomôžme si navzájom: Mesiac úcty k starším – pozdravy, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – darčeky seniorom,

      Podpora čitateľskej gramotnosti: Najzaujímavejšia kniha našej triedy, práca s knihou Na babkinom dvore, Rozkvitnuté rozprávočky, Maľované čítanie – 2.roč., práca s časopismi Vrabček a Maxík, pracovný zošit Čítanie s porozumením – 2.- 4.roč., čitateľský denník – 3. – 4. roč., Teraz učím ja, Televízne noviny

      Environmentálne aktivity: zber papiera, Zdravie z našich záhrad, Červené jabĺčko na desiatu mám, Veselé tekvice, výzdoba k ročným obdobiam, starostlivosť o okolie školy, Deň Zeme – čistenie priestorov v obci, aktivity s triedou

      Iné : karneval online – 2.ročník,

      2.stupeň

      Besedy: Rola dievčaťa a ženy – obliekanie

      Iné : Online živá knižnica, Červená stužka, Príbeh hudby, Valentínska pošta, knihy z KMČ a KKF, Program ALF, LOCOMOTION, SCRATCH, micro:bit

      Šport : Jesenný beh parkom počas BE#ACTIVE - Európsky týždeň športu

      Environmentálne aktivity : Recyklohry - zber drobného elektrického odpadu, triedenie a zber papiera, triedenie plastov, zber náplní do tlačiarní.

      h) Projekty

      Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

      A) Dlhodobé

      Školské ovocie- je zameraný na podporu zdravej výživy detí a mládeže. Žiaci dostávali šťavu, čerstvé a sušené ovocie počas prezenčného vyučovania.

      EDUNET_SK- je zameraný na skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti informačných a komunikačných technológií a bezplatné poskytovanie pripojenia na internet

      Tento školský rok bol Deň vody a Deň Zeme realizovaný počas dištančného vzdelávania na 2.stupni formou videí s vybranou témou.

      Športový projekt bol prerušený, podujatie Zelenické hry sa odložilo z dôvodu pandémie

      English One - vyučovanie angličtiny s moderným digitálnym vzdelávacím obsahom sa využíval hlavne počas dištančného vyučovania v 3.ročníku.

      Recyklohry  zamerané na elektroodpad a s tým súvisiace tvorivé aktivity žiakov. Za nazbierané body v projekte dostávame každoročne drobné pomôcky na vyučovanie podľa výberu koordinátora projektu. Uskutočnili sme aj zber mobilov.

      Národný projekt NÚCEM - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania – testovali sa žiaci .

      Noc výskumníkov – získanie pomôcok na fyziku, chémiu

      B) Krátkodobé

      Papier za papier - zber papiera

      Vianočný projekt- uskutočnili sme výzdobu okien, žiaci vytvorili vianočné pozdravy

      Týždeň boja proti drogám - výroba plagátov, zákon o nefajčiaroch, počítačová bezpečnosť

       

      i)  Výsledky inšpekčnej činnosti

      Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 2.10.2012

      Druh inšpekcie: následná

      j) Materiálno-technické podmienky

      Škola mala 9 kmeňových učební. Sídlime v 4 budovách.

      Učebne pre 1.-4.ročník sú v budove mimo hlavného areálu školy. V 1. – 3. ročníku bol dataprojektor, internet a v dvoch je interaktívna tabuľa. Pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu slúži notebook a tlačiareň. Činnosť ŠKD prebieha v triede 1.stupňa.

      Učebne pre 4. - 9. ročník boli umiestnené v hlavnom areáli školy. Budova č. 2 má 3 kmeňové učebne, možnosť pripojenia na internet, vo všetkých je dataprojektor, v jednej aj interaktívna tabuľa. Budova č.3 má dve kmeňové učebne. V tomto školskom roku sme zaviedli internet do tried a triedy vybavili PC technikou. V jednej triede je dataprojektor.  Pre účely zlepšenia techniky v triedach sme zakúpili nové počítače a notobooky. Žiaci 2.stupňa majú svoje skrinky na chodbe alebo v triede.

      V hlavnej budove školy sa nachádza počítačová učebňa vybavená 16 -timi počítačmi a interaktívnou tabuľou, ďalej multifunkčná miestnosť vybavená dataprojektorom, interaktívnou tabuľou a prístupom na internet, kde prebiehala časť výuky siedmakov. Je tu vytvorený priestor pre školskú knižnicu . Celkovo z 9 kmeňových učební je v štyroch interaktívna tabuľa.

      V hlavnej budove školy je školská kuchyňa a jedáleň.

      Škola monitoruje vonkajšie priestory v hlavnom areáli kamerovým systémom a obec monitoruje multifunkčné ihrisko.

      Školské multifunkčné ihrisko obec umožňovala používať pre potreby školy. Využívali sme tiež bežecký ovál, doskočiská pre skok do diaľky a výšky, sektor pre vrh guľou.

      Počas dištančného vzdelávania bola opravená fasáda na hlavnej budove.

      k)  Úspechy a nedostatky

      Oblasti, v ktorých škola dosahovala dobré výsledky:

      Silné stránky školy

      - škola rodinného typu

      - individuálny prístup vzhľadom k počtu žiakov v triede

      - vonkajší areál a spätosť s prírodou

      - športová tradícia školy

      - výchovné a kariérne poradenstvo

      - práca so žiakmi s problémovým správaním

       

      Oblasti, v ktorých pretrvávajú  nedostatky, ktorých odstránením sa môže úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

       

      Slabé stránky školy

      - nedostatočné priestory / telocvičňa, herňa ŠKD, špec.učebne/

      - chýbajúce kultúrno-spoločenské priestory

      - nie je obsadená pozícia špeciálny pedagóg

       

      Vonkajšie ohrozenia

      - pretrvávajúca situácia v súvislosti s pandémiou

      - klíma v spoločnosti smerom ku vzdelávaniu

      - nedostatok kvalifikovaných odborných pracovníkov na trhu práce

      - výchova v rodine

      - povrchnosť v rešpektovaní pravidiel v súčasnej dobe v spoločnosti

      - finančné zabezpečenie chodu školy vzhľadom k počtu žiakov

       

      Vonkajšie príležitosti

      - profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, štúdium špeciálnej pedagogiky

      - obsadenie pozície špeciálny pedagóg, psychológ

      - osobnostný rozvoj zamestnanca v oblasti sebapoznania, komunikácie

      - aktivity školy, vyhľadávanie talentov

      -  PR – práca s verejnosťou, propagačné pôsobenie

      Návrh opatrení:

      - eliminovanie následkov dištančného vzdelávania

      - eliminovanie slabých a posilnenie silných stránok školy

      - posilnenie záujmového vzdelávania

      - posilnenie spolupráce s rodinou

      - efektívne využitie triednických hodín, pozícia a práca triedneho učiteľa

      - utvrdzovanie poznania práv a povinností žiakov, rodičov a školy

       

       

      Voľnočasové aktivity

      Činnosť krúžkov bola usmernením MŠVVaŠ  pozastavená.

      Spolupráca školy a verejnosti

      Informácie o škole sa mohla verejnosť dozvedieť sledovaním aktuálnej webovej stránky školy, ktorá je pravidelne aktualizovaná.

      Počas prerušeného vyučovania boli informovaní rodičia prostredníctvom aplikácie EduPage.

      Občianske združenie Zelený trojlístok bolo poberateľom 2% z daní právnických a fyzických osôb a podporilo aktivity školy.

      Firma Airnet poskytla opäťsponzorsky prístup k internetu pre 1.stupeň a pre MŠ.

      2% z daní boli doteraz podporené :

      šport - posilňovacie stroje, set na florball, lopty, švihadlá, kužely, prekážky, odrazové brvno na skok do diaľky a iný drobný cvičiaci materiál

      IKT - interaktívne zariadenia, výukové programy

      Poplatky za kurzy - tanečný kurz, plavecký kurz, dopravné ihrisko

      Učebné pomôcky - pravidlá slov.pravopisu, MAT-FYZ tabuľky

      Vybavenie tried - nová podlaha, vitríny, tulivaky

      Výstava Vedecká hračka

      Vonkajšie cvičiace prvky na 1.stupni

       

       

      Škola si vysoko váži :

      - právnické aj fyzické osoby - darcov 2% dani pre občianske združenie,

      - firmu Airnet, ktorá poskytuje trvalo škole bezplatne internet v budove pre 1.stupeň a v materskej škole

      - pomoc rodičov škole a súčinnosť v čase mimoriadnej situácie

       

       

       

      Záver

      Vypracoval: Mgr. Dana Kováčiková

      V Dolných Zeleniciach, 30. septembra 2021

      Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 6.10.2021

      Vyjadrenie rady školy

      Rada školy berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Dolných Zeleniciach za školský rok 2019/2020 .

       

      V Dolných Zeleniciach 18.10.2021  

       

       

                                                                                                    .....................................................

                                                                                                    Mgr. Valéria Valachová, predseda RŠ

       

      Schválenie zriaďovateľom školy

      Zriaďovateľ školy schvaľuje predloženú správu.

                                                                                                    ...................................................

                                                                                                     Mgr.Dagmar Jakubcová, starostka obce