• Inovovaný UP ISCED 2

    • Vzdelávacia oblasť

     Predmet/ročník

            5.

            6.

            7.

            8.

            9.

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     5

     5

     4+1

     5

     5

     Prvý cudzí jazyk

     3+1

     3+1

     3+2

     3+2

     3+2

     Druhý cudzí jazyk

      -

     0

     0

     0

     Matematika a práca

     s informáciami

     Matematika

     4+1

     4+1

     4+1

     4+1

     5

     Informatika

     1

     1

     1

     1

     Človek a príroda

     Fyzika

     2

     1

     2

     1

     Chémia

     2

     2

     1+1

     Biológia

     2

     1+1

     2

     1

     1+1

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     1

     1+1

     1

     1

     2+1

     Geografia

     2

     1

     1

     1

     1

     Občianska náuka

      -

     1

     1

     1

     1

     Človek a hodnoty

     Etická výchova / náboženská výchova

     1

     1

     1

     1

     1

      

     Regionálna výchova

     0+1

      -

      -

      -

     Človek a svet práce

     Technika

     1

     1

     1

     1

     1

     Umenie a kultúra

     Hudobná výchova

     1

     1

     1

     1

      

     Výtvarná výchova

     1

     1

     1

     1

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     2

     Spolu

     Povinné + voliteľné

      

      

     24+3

     25+4

     26+4

     27+3

     25+5

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje