• Slovenský jazyk a literatúra: Web stránka

     • 8. ročník

     •  

       

      Pokyny: 1. najprv vypíš prísudok

      Napr.: Zachoval si neotrasiteľnú dôveru vo svoje schopnosti.

      Zachoval si –

                    2. hľadaj slová, ktoré tvoria s prísudkom význam

      zachoval si – dôveru, schopnosti

                    3. a teraz sa môžeš začať pýtať, najprv otázkami príslovkového určenia Ako? Kedy? Kde? Prečo? a potom pádovými otázkami (NIE kto? čo?)

      Zachoval si Koho? Čo? – dôveru Ptp

      Zachoval si Koho? Čo? – schopnosti Ptp

      • takže oba vetné členy sú predmety a keďže sú v A a nemajú predložku, sú priame

      vypracuj: SJL_8__c_VC_(1).rtf


      Pokyny: vo vetách určíte  - podmet – vyjadrený, nevyjadrený

                                                prísudok – slovesný alebo slovesno-menný

                                                príslovké určenie – miesta, času, spôsobu alebo príčiny

                                                predmet – priamy alebo nepriamy

      • môžete písať za každým slovom do zátvorky alebo nad slovo, ako Vám to bude lepšie vyhovovať, pošlite mi to na mail

      Nezabudnite na Alfa.

      SJL_8__c._4_vetne_cleny.rtf


      27. 3. 2020

      Vetný člen PREDMET

       

      • označuje sa Pt 
      • pýtame naň všetkými pádovými otázkami Koho? Čoho?

               Komu? Čomu?

               Koho? Čo?

               o Kom? o Čom?

               s Kým? s Čím?

                  okrem Kto? Čo? – vtedy je PODMET

      Viaže sa na prísudok.

      Príklad:             Predstavujem vám učiteľa.         

      Postup:  1. nájdi prísudok (Čo robím? Čo si robil?......) predstavujem

        2.  potom sa pýtaj pádovými otázkami Koho? Čoho?  predstavujem

           Komu? Čomu? predstavujem

           Koho? Čo? predstavujem

           o Kom? o Čom? predstavujem

           s Kým? s Čím? predstavujem

      a odpovedz si  vám Komu? Čomu?

                              učiteľa Koho? Čo?

       

      Priložené súbory na stiahnutie:

      SJL_8__c.3_cvicenie_predmet.rtf

      SJL_8__c._3_PREDMET_precvicovanie.rtf


      20. 3. 2020

      SJL 8, ALF

      • posielam Vám úlohy cez program Alf
      • máte tam aj môj mail, na ktorý mi pošlete vypracované úlohy
      • ak niečomu nerozumiete, napíšte mi

      Príslovkové určenie

       rozvíja sloveso /prísudok/                        

       druhy: miesta, času, spôsobu, príčiny

       

      spôsobu          času                                                             

      Hravo som dnes zvládol previerku z matematiky.         

       

          príčiny                                           miesta

      Omylom som zabočil do inej ulice.

       

       

      1. Vypíš z viet príslovkové určenie, urči jeho druh a napíš, akým slovným druhom je vyjadrené:

       

      Veta

      Príslovkové určenie

      Druh prísl.určenia

      Slovný druh

      V okolí postavili nové sídlisko.

       

       

       

      Zo zeme vytryskol liečivý prameň.

       

       

       

      Po vyučovaní som mal namáhavý tréning.

       

       

       

      S radosťou mi oznámil novinku.

       

       

       

      Výborne sme sa na tom zabávali.

       

       

       

      Sprava vyšli štyri traktory.

       

       

       

      Vtom sa na nás vyrútilo čudné zviera.

       

       

       

      Pre chorobu nášho hráča sme prehrali.

       

       

       

      Oproti škole sa nachádza kultúrny dom.

       

       

       

      Náročky nám vraj nepovedali pravdu.

       

       

       

      Vo februári bývajú mínusové teploty.

       

       

       

      Vošiel do miestnosti s vedrom vody.

       

       

       

      O štvrtej zatvorili obchod s ovocím.

       

       

       

      U nás vymieňali plynomery.

       

       

       

       

      2. Odlíš príslovkové určenie od podnetu:

       

      a/ Deti sa vrátili domov.           ___________________  Môj domov je nádherný.  ___________________

      b/ Dnešný večer bol plný prekvapení.  _________________  Večer si rozprávali zážitky. _____________

       

       

      a/ Do miestnosti doviezli tri klavíry.  _________________ Miestnosť vyzdobili balónmi. _____________

      b/ Stoly prikryli novými obrusmi. __________________  Na stole stála váza s kvetmi. _______________

       

      3. Vypíš z viet všetky príslovkové určenia a urči druh:

       

      Opatrne zostupovali zo skalnatého útesu. Pre problémy v škole musel ostať tento týždeň doma. Predvčerom sa na pojednávaní správal nevinne.  Z Levíc sa vrátili minulú sobotu. Nenápadne sa posunul do kúta miestnosti. V stredu zvyčajne chodievame o tretej do plavárne. U nich sme sa zabávali do polnoci.

      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       

               

      Ďalšie vetné členy:

      Príslovkové určenie miesta, času, spôsobu a príčiny

       

      • pýtame sa na ne rovnako ako na príslovku miesta, času, spôsobu, príčiny

      miesta – kde, kam, odkiaľ, kade....

      času – kedy, odkedy, dokedy.....

      spôsobu – ako

      príčiny – prečo

       

      • vždy sa spája s prísudkom (slovesom)

       

      Príklad: prišiel domov (kam prišiel?) – príslovkové určenie miesta

                    včera sa učil (kedy sa učil?) – príslovkové určenie času

                    hovoril po slovensky (ako hovoril?) – príslovkové určenie spôsobu

                    spravil to úmyselne (prečo to spravil?) – príslovkové určenie príčiny

       


      Pokyny

      • posielam teóriu na vyhľadávanie hlavných vetných členov
      • najprv si pozrite teóriu, potom vo vetách určite podmet a prísudok
      • prísudok treba označiť, či je slovesný (iba zo slovies), alebo slovesno – menný (sloveso + iný slovný druh

      Hlavné vetné členy

      1. Podmet (Po) – vyjadrený (Pov): Hodiny zastali.

                                      nevyjadrený (Pon): Zastali. (oni) - v mysli si domýšľame podmet

          Podmet holý: Hodiny zastali.

          Podmet rozvitý: Nástenné hodiny zastali.

          Viacnásobný podmet: Jar, leto, jeseň, zima nie sú vždy rovnaké.

       

      2. Prísudok (Prs) – slovesný (Prs): Hodiny zastali. (Čo robili?)

                                        slovesno-menný (Prs-m): Hodiny sú zastavené. (Sloveso + prídavné meno)

       

      Hlavné vetné členy

      1. Podmet (Po) – vyjadrený (Pov): Hodiny zastali.

                                      nevyjadrený (Pon): Zastali. (oni) - v mysli si domýšľame podmet

          Podmet holý: Hodiny zastali.

         Podmet rozvitý: Nástenné hodiny zastali.

         Viacnásobný podmet: Jar, leto, jeseň, zima nie sú vždy rovnaké.

       

      2. Prísudok (Prs) – slovesný (Prs): Hodiny zastali. (Čo robili?)

                                        slovesno-menný (Prs-m): Hodiny sú zastavené. (Sloveso + prídavné meno)

       

      Hlavné vetné členy

      1. Podmet (Po) – vyjadrený (Pov): Hodiny zastali.

                                      nevyjadrený (Pon): Zastali. (oni) - v mysli si domýšľame podmet

          Podmet holý: Hodiny zastali.

         Podmet rozvitý: Nástenné hodiny zastali.

         Viacnásobný podmet: Jar, leto, jeseň, zima nie sú vždy rovnaké.

       

      2. Prísudok (Prs) – slovesný (Prs): Hodiny zastali. (Čo robili?)

                                        slovesno-menný (Prs-m): Hodiny sú zastavené. (Sloveso + prídavné meno)


                                                                                                       

      Slovný a slovno-menný prísudok

      Vo vetách podčiarknite hlavné vetné členy – podmet a prísudok. Pri prísudku určte slovesný a slovesno menný.

      1. Malý žiačik bol ochrancom všetkých slabších.

       

       

      1. Úsmev bol poďakovaním za pekné darčeky.
      1. Chcela dobehnúť na koniec rozkvitnutej lúky.

       

       

      4..Na ceste sa objavila nebezpečná prekážka.

      1. Tak čo poviete na tieto športové úspechy?

       

       

      6..Rozprávkový svet je zázračný.

      7.. Celý život bol uznávaným liečiteľom.

       

       

      8..Nezaostávajte!

      9..Všetci sme spokojní s výsledkami skúšok.

       

       

      10..Malý macko je ešte celkom slabučký.

      11..Ako strela sa spustila vážka k rieke.

       

       

      12..On chcel o všetkom rozhodovať.

       13..Po prvom neúspechu bol veľmi nahnevaný.

       

       

      14..Len sa pozrite na ten zázrak!

      15..Celodenná hmla nechcela zmiznúť.

       

       

      16..Po dlhom putovaní bol poriadne unavený.

      17..Tu ju už dávno očakávala celá rodina.

       

       

      18.. Jarný dážď je darom pre dedinčanov.

      19..Jarná lúka bola rozkvitnutým kobercom.

       

       

      20..Všetci z miestnosti museli odísť.

      21..Ja sa musím ponáhľať na autobus.

       

       

      22. Ulice sú podvečer celkom ľudoprázdne.

      23..Cesta za domom bude týždeň uzavretá.

       

       

      24..Zo stromu začali padať snehové chumáče.

      25..Šťastný smiech je veľmi nákazlivý.

       

       

      26..Toto dlhé zvonenie bolo neznesiteľné.