• Slovenský jazyk a literatúra: Web stránka

     • 9. ročník

     •  

       

      vypracujte: SJL_9__c._7_Zopakuj_si.rtf


      vypracujte:

      SJL_9__Slohovy_postup_a_(1).rtf


      Pokyny: vypracuj a pošli mi na mail. J

      Nezabudnite aj na testy  - Alf

       

      Test č. 6

       

      1. Kto chce psa b-ť, palicu si nájde. Aj m- sme zostali v pom-kove. Pr-kr-

          svoju sestru! Dávaj pozor na skr-ňu! Prejdeš po v-sutom moste?

          Chýbajúce samohlásky i/í, y/ý v uvedených vetách majú poradie:

      1. y, y, y, i, y, i, i
      2. i, y, y, i, y, i, i
      3. i, y, y, i, i, i, y
      4. y, i, i, i, y, y, y

       

      2. Označ možnosť bez pravopisnej chyby.

      1. hymna, bicykel, typ (na výhru)
      2. fyzika, Cyril, dieta
      3. lyrika, cynizmus, diskusia
      4. epika, disciplína, anymácia (bábok)

       

      3. Označ možnosť v pravopisnou chybou.

      1. milí priatelia, užší priechod, dlhší týždeň
      2. mäkký chlieb, ťažšia úloha, nižší plot
      3. sladký med, hrubšia vrstva, ľachšia práca
      4. s prísnymi rodičmi, vyšší cieľ, redší krík

       

      4. Pod váhou bohatej nádielky...

          Označ možnosť, v ktorej gramatické kategórie a vzor určujú 

          podčiarknuté slovo:

      1. prídavné meno, akostné, ženský rod, singulár, A, vzor pekný
      2. prídavné meno, vzťahové, 1. stupeň, ženský rod, singulár, A, vzor pekná
      3. prídavné meno, vzťahové, ženský rod, singulár, G, vzor pekná
      4. prídavné meno, akostné, 1. stupeň, ženský rod, singulár, G, vzor pekná

       

      5. Obrazné pomenovanie „mrle ho žerú“ najlepšie vystihuje možnosť:

      1. má v tele parazity, je chorý
      2. má zlé svedomie
      3. neobsedí na jednom mieste
      4. veľmi sa ponáhľa

       

      6. Označ možnosť, v ktorej je slovné spojenie bez pravopisnej chyby

          a správne je určený druh prídavného mena a vzor:

      1. kukučkin hlas, vzťahové, vzor matkin
      2. mladí ľudia, akostné, vzor cudzí
      1. sú príliš mlčanliví, akostné, vzor pekný
      2. nešťastní človek, vzťahové, vzor pekný

       

      7. Označ možnosť, v ktorej nie je správne utvorený A plurálu:

      1. divokých psov
      2. múdrych starčekov
      3. zvláštne úlohy
      4. obetavých lekárov

       

      8. Keďže po deľbe vody som pokladal za nemožné udržať sa dlhšie pri živote

          a cítil som sa od slabosti a hladu celkom vysilený, predložil som svojim

          druhom mapu a ukázal im, že sme ešte asi dvesto štyridsať, ba možno tris-

          to morských míľ od japonských brehov, že neviem nič o nejakom ostrove 

          blízko nás, a teda treba ešte šesť až sedem dní, kým ich dosiahneme,

          pravda, pri priaznivom vetre, o ktorom zatiaľ nebolo ani náznaku. Tak

          dlho sa asi sotva udržíme pri živote, preto pokladám za potrebné ukázať 

          im kurz, ktorého sa majú držať, ak budú mať šťastie, že ma prežijú.

       Aká forma rozprávania je použitá v ukážke?

      1. on-rozprávanie
      2. vy-rozprávanie
      3. ja-rozprávanie
      4. oni-rozprávanie

       

      9. Literárne dielo z úlohy č. 8 zaraď k literárnemu druhu.

      1. lyrika
      2. epika
      3. cestopis
      4. dráma

       

      10. Z ukážky v úlohe č. 8 sa dozvedáme, že:

      1. od najbližšieho ostrova boli vzdialení dvesto štyridsať, ba možno tristo morských míľ
      2. na palube je už len päťdesiat džbánov vody
      3. mali priaznivý vietor
      4. bolo potrebné ukázať im kurz, ktorého sa majú držať

       

      11. Inotaj (alegória) je:

      1. personifikácia
      2. nepriame pomenovanie
      3. zosobňovanie

       

      Test č. 7

       

      1. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slová pravopisne správne.

      1. sychravý, výskot, hmýriť sa, brízgať
      2. pýtať sa, prebytok, ryčať, rynčia (zbrane)
      3. vydávať (zvuk), pomyje, rinúť sa (slzy), zapýriť sa
      4. rýdzi, syčať, sypot, ríbezle

       

      2. Označ možnosť, v ktorej je pravopisná chyba.

      1. so sestriným priateľom
      2. dedkovi synovia
      3. Peťová frajerka
      4. Mickin pohľad

       

      3. Označ nesprávne tvrdenie.

      1. multivitamín – mnohonásobný milionár
      2. antipatia – odpor, nechuť k niečomu alebo niekomu
      3. autobiografia – vlastný životopis
      4. augmentatíva – zveličujúce slová

       

      4. Označ možnosť, v ktorej sú všetky číslovky základné, určité a bez pravo-

          pisnej chyby.

      1. štyri, devätnásť, veľa
      2. päťdesiat, deväťdesiatdeväť, v tridsiatych rokoch 19. storočia
      3. dvadsať, v siedmich pohároch, pred ôsmimi rokmi
      4. tridsaťštyri, z ôsmych detí, dvojaký meter

       

      5. Brat je vysoký 180 centimetrov. Tvár mu zdobia modré oči ako nebeská

          obloha. Z pekne krojených úst mu pri úsmeve vidieť biele zuby. Na hlave

          si robí kohúta z bohatých plavých vlasov. Dáva si ich pravidelne strihať.

          Na brade sa mu už objavilo strnisko. Občas sa aj holí. Ruky má primera-

          ne dlhé k svojmu vyšportovanému telu. Chodí mierne naklonený dopredu.

       Aký slohový útvar predstavuje ukážka?

      1. vnútorný opis osoby
      2. vonkajší opis osoby
      3. charakteristika
      4. rozprávanie (o bratovi)

       

      6. Aký slohový postup a jazykový štýl je použitý v úlohe č. 5?

      1. opisný, odborný
      2. rozprávací, hovorový
      3. opisný, umelecký
      4. rozprávací, umelecký

       

      7. V ukážke úlohy č. 5 prevládajú:

      1. podstatné mená a prídavné mená
      2. slovesá
      3. podstatné mená a slovesá
      4. prídavné mená a slovesá

       

      8. Literárne dielo monografického charakteru písané formou denných

          záznamov zoradených v časovom poradí je:

      1. cestopis
      2. paródia
      3. denník
      4. literatúra faktu

       

      9. Príslovie „Kto stavia ako pán, žije ako otrok, kto stavia ako otrok, žije ako

          pán“ najvýstižnejšie vyjadruje myšlienka:

      1. Pri stavbe domu sa človek narobí ako otrok, ale potom žije ako pán.
      2. Domy, vily a chaty je najlepšie dať si postaviť stavebnej firme a ďalej žiť ako pán.
      3. Mnohí stavajú honosné vily či chaty, a pritom si odtŕhajú od úst.
      4. Čo je dovolené „bohovi“, nie je dovolené volovi.

       

      10. Literárny druh, ktorý má dej a prostredníctvom postáv vyjadruje autor

            svoje pocity, nálady a myšlienky, sa nazýva:

      1. divadlo
      2. epika
      3. dráma
      4. lyrika

       

      11. Súvislý neprerušovaný prejav jednotlivca sa nazýva:

      1. dialóg
      2. slávnostný prejav
      3. monológ
      4. dialektizmus

       

      Test č. 8

       

      1. Zranení ps- sú nebezpečn-. M-nerálku môžeme p-ť aj z kr-štáľového

          pohára. So zl-m svedom-m ďaleko nezájdeš. K-tica z orch-de- ju potešila.

          Chýbajúce samohlásky i/í, y/ý v uvedených vetách majú poradie:

      1. i, í, i, i, i, ý, ý, y, y, í
      2. y, ý, i, i, y, ý, í, y, i, i
      3. i, í, i, i, i, ý, í, y, i, í
      4. i, ý, y, i, y, ý, í, y, y, í

       

      2. Označ možnosť s pravopisnou chybou.

      1. dopyt, kryť, viť (vence), Rím
      2. zavíjať (do perinky), rým, ozývať sa, vyhňa
      3. osýpky, sykať (vydávať zvuk), rytieri, vísosť
      4. zamykať, miska, Myjava, vysychať

       

      3. Označ správne tvrdenie.

          Nasledovné slová vznikli:

      1. moreplavec – spájaním slov do združených pomenovaní
      2. vyletieť – prenášaním významu
      3. školský – odvodzovaním
      4. MHD – skladaním

       

      4. Pri pohľade z okna vidím štíhle smreky posypané práškovým cukrom.

          Kryštáliky snehu sa ligocú v slnečnom jase. Hoci je už marec, jarné

          slniečko sa bije o moc s pani Zimou. Vládne pevnou rukou. Strechy budov

          vzdychajú pod váhou bohatej snežnej nádielky. Obloha hýri všetkými

          farbami. Tmavomodrá prechádza postupne do bledulinko modrej a stráca

          sa v ružovej farbe.

       Aký slohový postup a jazykový štýl je použitý v ukážke?

      1. opisný, citovo zafarbený opis
      2. rozprávací, hovorový
      3. informačný, odborný
      4. opisný, umelecký

       

      5. Aký slohový útvar predstavuje ukážka v úlohe č. 4?

      1. rozprávanie príbehu
      2. citovo zafarbený opis
      3. odborný opis
      4. správa

       

      6. Siedmi súrodenci boli stále hladní.

          Označ možnosť, ktorá zodpovedá kategóriám a vzoru číslovky z tejto

          vety.

      1. číslovka, radová, určitá, mužský rod, plurál, N, vzor pekný
      2. číslovka, základná, určitá, mužský rod, plurál, N, vzor cudzí
      3. číslovka, základná, určitá, mužský rod, plurál, N, vzor päť
      4. číslovka, radová, určitá, mužský rod, plurál, N, vzor päť

       

      7. Číslovka z úlohy č. 6 je vetným členom:

      1. príslovkovým určením spôsobu
      2. nezhodným prívlastkom
      3. zhodným prívlastkom
      4. vyjadreným podmetom

       

      8. Sumerské príslovie „Krajina slabá v zbrani – nepriateľ sa nedá odohnať

          od brán jej miest.“ vyjadrovalo:

      1. výzvu do boja voči ostatným okolitým národom
      2. výzvu do boja na obranu vlastnej krajiny
      3. útechu z prehratých bitiek
      4. radosť z vojnovej koristi

       

      9. Slávnostné uvedenie divadelnej hry sa nazýva:

      1. repríza
      2. jednoaktovka
      3. premiéra
      4. expozícia

       

      10. Rozhovor dvoch a viacerých postáv sa nazýva:

      1. monológ
      2. dialektizmy
      3. polemika
      4. dialóg

       

      11. Animácia je:

      1. napísanie scenára
      2. režírovanie divadelnej hry
      3. oživovanie bábok (alebo neživých predmetov)
      4. vyvrcholenie divadelnej hry

      20. 3. 2020

      • pozrite si program Alf, vložila som tam aj môj mail, na ktorý mi budete posielať všetky vypracované úlohy

      Test č. 1

       

      1. S-korky sa pob-l- o svoj pr-b-tok. Pr-letel vrabec a sadol si na b-dlo.   

          Skúmal ob-čaje svoj-ch priateľov.

      Chýbajúce samohlásky i/í, y/ý v uvedených vetách majú poradie:

      1. ý, y, i, i, í, y, i, i, y, í
      2. ý, y, y, i, í, y, i, i, y, i
      3. ý, y, i, i, í, y, i, i, y, i
      4. ý, y, i, i, í, y, i, y, y, i

       

      2. Označ vetu bez pravopisnej chyby.

      1. Jedny dievčatá sami radi chodia na diskotéky.
      2. Jedni policajti si sami vymýšľajú predpisy.
      3. Jedni dievčatá samy radi dobýjajú chlapcov.
      4. V telocvični boli samý muži. Tý sa chcú páčiť dievčatám.

       

      3. Označ vetu, v ktorej nie je osobné zámeno napísané správne.

      1. K nim sa nevracaj!
      2. My to dokážeme!
      3. S nim nehovorím!
      4. Podaj mi to!

       

      4. V ktorom riadku sú všetky slová napísané pravopisne správne:

      1. Ulica energetikov, parížska torta, gymnázium
      2. Námestie slobody, Bahamské ostrovy, Štúrovský pravopis
      3. metropola východného Slovenska, púšť Sahara, Kysucké Nové mesto
      4. Prievidžan, austrálske ovce, Hviezdoslavov kubín (súťaž)

       

      5. Prievidza, bývalé banícke mesto hornej Nitry, rastie do krásy.

          Aký význam majú čiarky vo vete:

      1. čiarky oddeľujú oslovenie
      2. čiarky oddeľujú vety v podraďovacom súvetí
      3. čiarky oddeľujú časti viacnásobného vetného člena
      4. čiarky oddeľujú prístavok

       

      6. Ktorá priama reč je napísaná pravopisne správne?

      1. Mamina zahlásila „Ideme na plaváreň.“
      2. „Chcem byť s tebou“, povedala mi.
      3. „Príďte na letisko!“ zavolala sestra, a zoberte aj babku.
      4. „Ako ti je?“ spýtal som sa ocina

       

      7. Označ možnosť, v ktorej sú všetky prídavné mená gramaticky  

          a pravopisne správne:

      1. veselý spolužiak, so sviežím vetríkom, skúpi ľudia
      2. Evkina stužka, líščie mláďa, na jeleniom parohu
      3. v medveďom kožuchu, jelením lojom, sestrina priateľka
      4. denný program, súcejší mládenec, na motýliom krídle

       

      8. Básnická skladba Slávy dcéra patrí do obdobia:

      1. romantizmu
      2. lyrizovanej prózy
      3. klasicizmu
      4. realizmu

       

      9. Označ nepravdivé tvrdenie.

          Romantizmus je literárny smer, ktorý:

      1. v umeleckej tvorbe presadzuje slobodnú tvorivosť
      2. uprednostňuje cit pred rozumom
      3. je pevne spätý s národným obrodením
      4. vychádza z ľudových piesní a mnohé básne sú ponáškou na ľudovú pieseň
      5. zahŕňa všetky ľúbostné básne, napríklad Moja pieseň, Kukučka, Básnik a žena a ďalšie

       

      10. Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,

            možno mi ruky nedostať,

            možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,

            možno mi nemilým ostať

      Pomenuj slovnú figúru z podčiarknutých slov vo veršoch:

      1. metafora
      2. anafora
      3. aliterácia
      4. metonymia

       

      11. Deminutíva je odborný názov:

      1. pre umelecký prostriedok – všeobecne
      2. pre slová zveličujúce
      3. pre zjemňujúce slová
      4. pre knižné slová

       

       

      Test č. 2.

       

      1. Kr-tina na dome bola škr-dľová. Bl-slo mu m-sľou, že to nie je dobré.   

          Vodnárov- od hnevu s-l- zl-hal-.

          Chýbajúce samohlásky i/í, y/ý v uvedených vetách majú poradie:

      1. i, y, y, y, i , i, y, y, i
      2. y, i, i, y, i, i, y, y, i
      3. y, i, i, y, i, y, y, i, i
      4. y, i, y, y, i, i, y, y, i

       

      2. Označ vetu s pravopisnou chybou.

      1. Na vyšnom konci je náš starý dom.
      2. Chodník sa vinul medzi dubmi.
      3. Prešla som po vysutom moste.
      4. Zapýrená žena sa neustále vypytovala na cestu.

       

      3. Označ vetu, v ktorej je zámeno napísané správne:

      1. Ktorý chlapci to boli?
      2. Takíto človek mi nie je sympatický.
      3. Taký istý sveter mám i ja.
      4. S ničim nie je spokojný.

       

      4. Označ možnosť, v ktorej je správne utvorený G plurálu vo všetkých  

          slovách:

      1. lekární, osí (osa), tlačiarní, zo sieti
      2. siení, osí (os), stepí, mliekární
      3. čakární, orchideí, zmesí, hmiel
      4. piesní, hymien, Andreí, básni

       

      5. Označ možnosť, v ktorej nie je správne napísaná čiarka.

      1. Cesta loďou do Ameriky, to bol môj vytúžený sen.
      2. Konečne prileteli zdraví, obaja.
      3. Zahrá, a zadarmo.
      4. Matka hľadela hodinu oblokom do tichej, tmavej noci.

       

      6. Označ riadok, v ktorom sú správne rozdelené všetky slová:

      1. tet-ka, brats-ký, vzliet-nuť
      2. mes-tský, množ-stvo, maj-ster
      3. rast-li-na, práz-dni-ny, Mar-tin
      4. chod-ník, ľu-dský, chlad-ný

       

      7. Označ vetu s rozvitým prísudkom:

      1. Malý Janko rieši úlohu z matematiky.
      2. Jeho brat spí.
      3. Mama varí.

       

      8. Lyrická básnická forma vyskytujúca sa v dielach antických, gréckych a rímskych spisovateľov, na ktorých nadviazal i autor básnickej skladby Slávy dcéra, ktorá sa skladá zo 14 veršov rozčlenených do dvoch štvorveršových a dvoch trojveršových strof, sa nazýva:

      1. epos
      2. Vergíliov verš
      3. sonet
      4. Homérov verš

       

      9. Básnická skladba Marína patrí do obdobia:

      1. klasicizmu
      2. realizmu
      3. kritického realizmu
      4. romantizmu

       

      10.Báseň Už je pozde je zo zbierky:

      1. Nox et solitudo – Noc a tma
      2. Nox et solitudo – Noc a samota
      3. Nox et solitudo – Noc a smútok
      4. Nox et solitudo – Noc a sny

       

      11. Slová „zovie“, „perna“ z básne Nepoviem sú:

      1. hovorové slová
      2. básnické slová
      3. knižné slová
      4. slangové slová

       

       

       

      Test č. 3

       

      1. Starí rodičia bývajú v –trbskom –lese. Jazierko –trbské –leso neobídeme

          ani jeden rok. Dokonca sme tam raz boli i cez –ianočné sviatky. Mamina

          nevarila, -iedenský rezeň sme si dali v reštaurácii –oliba. A tak sa –ový

          rok začal netradične. U starých rodičov sme boli až do –roch –ráľov.

          Chýbajúce písmená v uvedenej ukážke majú poradie:

      1. Š, p, š, P, v, v, K, n, T, k
      2. Š, P, Š, p, v, v, K, n, T, k
      3. Š, P, Š, p, V, v, K, n, T, K
      4. Š, p, Š, p, V, v, K, N, T, k

       

      2. Označ možnosť, v ktorej nie je správne použitý spojovník:

      1. česko-slovenský slovník, dnes-zajtra
      2. Bratislava-mesto, Rázusová-Martáková
      3. Rakúsko-Uhorsko, čierno-morský
      4. viac-menej, cingi-lingi

       

      3. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slová so slabikotvornou spoluhláskou:

      1. hrnček, prázdny, dážď
      2. rastlina, brzda, trávnik
      3. vŕba, stĺpik, brvno
      4. pästný, dlhé, mierny

       

      4. Označ možnosť, v ktorej sú všetky číslovky napísané gramaticky

          a pravopisne správne:

      1. žiaci deviatych tried, dvoje dverí, za prvé
      2. skončili ôsmi, tisíckrát, o štyridsať minút
      3. s mnohonásobnými víťazmi, päť razy, s prvými hráčmi
      4. z ôsmich učebníc, oslava päťdesiatych narodenín, za desať minút

       

      5. Označ vetu s pravopisnou chybou:

      1. Rozbil okno.
      2. Umy riad!
      3. Priby to!
      4. Uvi veniec!

       

      6. Označ správne tvrdenie.

          Homonymá sú:

      1. jazykové umelecké prostriedky
      2. slová opačného významu
      3. slová rovnako znejúce s rôznym významom
      4. zastarané slová

       

      7. Označ možnosť, v ktorej je správne utvorený synonymický rad:

      1. rozfŕkať, rozseknúť, rozstriekať
      2. rozcuchaný, neupravený, rozpľasnutý
      3. šetrný, taktný, ohľaduplný
      4. skrehnúť, premrznúť, skôrnatieť

       

      8. Umelecký prostriedok „Ale mlčím – kebych nevravel“ sa nazýva:

      1. metafora
      2. metonymia
      3. protiklad
      4. aliterácia

       

      9. Básnikom radosti, optimizmu a mladosti je:

      1. Ján Botto
      2. Valentín Beniak
      3. Ján Smrek
      4. Vladimír Roy

       

      10. Evergreen je:

      1. hudobno-dramatický žáner, v ktorom sa striedajú spev s dialógom bez hudobného sprievodu
      2. zábavná pieseň, ktorej obľuba pretrváva
      3. moderná pieseň, v ktorej básnik nedodržiava interpunkciu
      4. literárno-dramatický žáner, v ktorom sa striedajú text, hudba, spev a tanec

       

      11. Utvor synonymá k uvedeným básnickým prostriedkom:

      1. vrelú lásku
      2. smelú nádej
      3. najkrajší kraj
      4. najdrahší kraj

       

      Test č. 4

       

      1. Môj str-ko kope tunel-. V tunel- trávi celé dni. Má hrubé prst-, ale večer si

          zahrá na klavír-. Dostal ho ako darček od Andre-. O Andre- hovorí s veľ-

          kou úctou. Je to jeho m-lovaná neter. V-študovala právo a je sudk-ňou.

          Chýbajúce samohlásky i/í, y/ý v uvedených vetách majú poradie:

      1. ý, y, y, y, i, y, y, i, y, i
      2. ý, y, i, y, i, y, i, i, y, y
      3. ý, i, y, y, i, y, y, i, y, i
      4. y, y, i, y, i, y, y, i, y, y

       

      2. Označ vetu bez pravopisnej chyby.

      1. Naoko mu priložila obklad.
      2. Do práce prišiel na čas.
      3. So mnou vždy hovoril priateľský.
      4. Rozprávala veľmi potichu.

       

      3. Označ možnosť, v ktorej sú všetky slovné spojenia spisovné.

      1. bedminton, zemiakové čipsy, zhýčkaný
      2. cumlík, posilňovňa, prvý rad v divadle
      3. bedňa, posilovňa, rožok
      4. členok, štrúdľa, prvá rada v kine

       

      4. Označ možnosť, v ktorej podčiarknuté slovo nezodpovedá významu celej

          vety.

      1. Vytýčil si vysokú latku.
      2. Starý otec plávky nezbiera.
      3. Vystúpil na tretej autobusovej zástavke.
      4. Sestra si kúpila pekné plavky.

       

      5. Označ možnosť, v ktorej je správne uvedené vykanie.

      1. Pani suseda, urobila by ste mi láskavosť?
      2. Pani učiteľka, vyskúšali by ste ma?
      3. Haló, teta, zabudla ste si okuliare!

       

      6. Označ možnosť, v ktorej nie sú antonymá.

      1. mladosť – staroba
      2. amatér – profesionál
      3. ohybný – pružný
      4. zdravý – chorý

       

      7. Označ možnosť, v ktorej je správne utvorený G singuláru a L singuláru.

      1. zo Zohora, Zohori
      2. od Andrey, o Andrei
      3. z močiaru, močiare
      4. z tunela, v tunely

       

      8. Kúpte si kartón zápaliek

          Na večný chlad sa hľadá liek

          Kúpte si kartón zápaliek

          Jedna sa snáď vo vás

          Rozhorí

       Označ správnu možnosť.

      1. Autor ponúka zápalky, aby sme ich mali vždy poruke.
      2. Autor ponúka zápalky – kúpte si aj do zásoby, veď jeden nikdy nevie...
      3. Autor ponúka zápalky – vyzýva metaforou ľudí k prejavovaniu nezáujmu o druhého človeka.
      4. Autor ponúka zápalky – vyzýva metaforou ľudí k rozdávaniu lásky a šťastia. Je príjemné mať okolo seba ľudí, ktorí svietia a hrejú.

       

      9. Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič o svojom vlastnom. Výrok je:

      1. príslovie
      2. anekdota
      3. aforizmus
      4. porekadlo

       

      10. Označ správnu možnosť.

            Dielo Tri gaštanové kone je príbehom lásky:

      1. zamilovaného muža k žene
      2. dvoch mužov k dvom ženám
      3. dvoch mužov k jednej žene
      4. jedného muža k dvom ženám

       

      11. Slová nepoondiem sa, šibalo mu, kretén, cvok sú:

      1. neutrálne slová
      2. deminutíva
      3. pejoratíva
      4. vulgarizmy

       

      Test č. 5

       

      1. Označ vetu s pravopisnou chybou.

      1. Orlí zrak dovidí ďaleko.
      2. V triede sme mali jazyčnicu Alenku.
      3. Lyžiar mal na hlave lysinu a na tvári lišaj.
      4. Zvičajne podvečer vyjdeme na prechádzku.

       

      2. Označ možnosť, v ktorej nie sú všetky slovné spojenia spisovné.

      1. sporák, zásuvka, drôtenka
      2. sporiť (peniaze), káčatko, jablonka
      3. rožtek, matika, smetiak
      4. dvojčatá, futbal, kanvica

       

      3. Označ možnosť, v ktorej je nesprávne prepísaná výslovnosť cudzieho  

          slova.

      1. Hemingway – hemingvej
      2. Hugo – ügo
      3. Chip – číp
      4. Jules Verne – žil verne

       

      4. Označ možnosť, v ktorej je od slova nesprávne utvorený L plurálu.

      more – moriach

      pole – poliach

      oje – ojoch

      učilište – učilištiach

       

      5. Označ možnosť, v ktorej nie je pomnožné podstatné meno.

      hodinky

      vrkoče

      Vianoce

      meniny

       

      6. Mnohé názvy dedín vznikli pri love drobnej zveri.

          Označ možnosť, v ktorej sú uvedené vzory zhodné so vzormi podstatných  

          mien tejto vety.

      1. dub, žena, stroj, dub
      2. dub, ulica, stroj, dub
      3. stroj, žena, dub, kosť
      4. dub, žena, dub, kosť

       

      7. Označ variant, ktorý najviac vystihuje spojenie slov „naliali sme si čistého  

           vína“.

      1. otvorili sme novú fľašu vína na dobrú náladu
      2. naliali sme si čisté víno bez minerálky
      3. povedali sme si všetko úprimne a podľa pravdy
      4. naliali sme si víno, aby sme si nemuseli povedať to, čo nás hnevá

       

      8. Slová psychoš, fasáda, šraci, sranda sú:

      1. spisovné slová
      2. nárečové slová
      3. slangové slová
      4. knižné slová

       

      9. Urč literárny druh Čapkovho diela R. U. R. (Rossumęs Universal Robots).

      1. lyrika
      2. epika
      3. dráma
      4. tragédia

       

      10. Hlavná postava literárneho diela je postava:

      1. ktorú si v diele čitateľ najviac obľúbi
      2. ktorá má viac kladných než záporných povahových vlastností
      3. okolo ktorej sa sústreďuje dej
      4. ktorá do deja zasahuje len okrajovo

       

      11. Označ riadok, v ktorom sú obidva výroky správne.

            „Ale zemáky s kyselým mlékom?“ povedal dedo. „Veď je pátek, barani.   

            Nech vidá, že aj my sa poscíme.“

      1. autorská reč, slangové slová
      2. reč postáv, dialektizmy
      3. reč lyrického hrdinu, hyperbola
      4. vnútorný monológ, deminutíva

       


      16. 3. 2020

      Pokyny - PL si môžeš vytlačiť alebo ak nemáš možnosť, tak píš do zošita

      Roztrieď slová podľa dobového výskytu:

       

      hrivna, furman, bukréta, freesbee, čip, gánok, lučba, hintov, dereš, mravy, špacírka, skejtbord

       

      historizmy

      archaizmy

      zastarané slová

      neologizmy

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      POKYNY – ak nevieš význam slov, použi internet

                        - do každej skupiny patria 3 slová


      Opakujeme pred TESTOVANÍM 9

       

      Ukážka:

       

      Austrália je odľahlý kontinent a zároveň veľká krajina. Odrezan__ od sveta sa museli __ustrálčania spoliehať na seba. Vďaka obrovským prírodným bohatstvám sú sebestační a môžu žiť nezáv__sle. Väčšina z 21 miliónov obyvateľov obýva úrodný pás na východnom a juhovýchodnom pobreží. Veľký počet ľudí sídli v Sydney a Melbourne, najväčších austrálskych mestách, a v hlavnom meste Canberre – všetky ležia v spomínanom pásme. Tu sa nachádzajú štyri zo šiestich austrálskych štátov a dve teritóriá. Vnútrozemie tvorí „outback“ – ploché, horúce a neúrodné územie – kde vydrží len veľmi málo ľudí.  Pôvodní obyvatelia Austrálie sa za tisícročia naučili znášať tunajšie drsné podmienky a aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí tradične uprednostňujú namáhavý spôsob života. Mnoho obyvateľov sa však sťahuje za pohodl__m do miest. Väčšina Austrálčanov sú potomkovia kolonistov z  Veľkej Británie a iných __urópskych krajín, ako aj z juhovýchodnej Ázie.

       

      1.  Z ukážky nevyplýva:

       

      A  Vnútrozemie Austrálie je najmenej osídlené.

      B  Najviac obyvateľov žije na pobreží.

      C  Austrália je najmenší kontinent.

      D  Mnoho ľudí žije v mestách.

       

      2.  Ktoré tvrdenie je nesprávne:

       

      A  Mnoho obyvateľov má britský pôvod.

      B  Územie na pobreží je horúce a neúrodné.

      C  Na pobreží sa nachádzajú veľké mestá.

      D  Mnoho obyvateľov sa sťahuje do miest.

       

      3. Prečo sú Austrálčania sebestační:

       

      A  lebo Austrália je samostatný kontinent

      B  lebo krajina má veľké prírodné bohatstvo

      C  lebo žijú prevažne v drsných podmienkach

      D  lebo väčšina ľudí žije vo veľkomestách

       

      4. Prečo žije vo vnútrozemí menej obyvateľov:

       

      A  lebo tam nie sú dobré podmienky na prácu

      B  lebo je tam málo riek

      C  lebo je tam horúce podnebie

      D  lebo mladí ľudia odchádzajú do miest

       

      5.  Do Veľkej Británie nepatrí:

       

      A  Škótsko

      B  Lichtenštajnsko

      C  Severné Írsko

      D  Anglicko

       

      6. Hlavným mestom Austrálie je:

       

      A Sydney                         B  Canberra                          C  Melbourne              D  Brisbane

       

      7. Neúrodné územie sa nachádza:

       

      A  na východnom pobreží        B vo vnútrozemí      C v okolí miest        D  v okolí vodných tokov

       

      8.  Ktorý štýl je uplatnený v ukážke:

       

      A  hovorový

      B  publicistický

      C  náučný

      D  umelecký

       

      9. Aký je význam slova „kolonista“:

       

      A  prisťahovalec 

      B  pôvodný obyvateľ

      C  vlastník

      D  vysťahovalec

       

      10.  Koľko združených pomenovaní sa nachádza v ukážke:

       

      A  1

      B  2

      C  3

      D  žiadne

       

      11. Synonymom k cudziemu slovu „teritórium“ nie je:

       

      A  územie

      B  krajina

      C  oblasť

      D  revír

       

      12. Ktoré zo slov nie je utvorené skladaním:

       

      A  vnútrozemie

      B  potomkovia

      C  tisícročie

      D  juhovýchodný

       

      13.  Ktorým slovotvorným postupom je utvorené slovo „územie“:

       

      A  odvodzovaním pomocou slovotvornej predpony

      B  skladaním

      C  odvodzovaním pomocou slovotvornej predpony a slovotvornej prípony

      D  odvodzovaním pomocou slovotvornej prípony

       

      14.  Koľko základných čísloviek (určitých aj neurčitých) sa nachádza v ukážke:

       

      A  1

      B  5

      C  4

      D  3

       

       

       

      15.  Ktoré z uvedených prídavných mien nie je akostné:

       

      A  najväčší

      B  horúce

      C  drsné

      D  východný

       

      16. Koľko podstatných mien je v podčiarknutej vete:

       

      A  7

      B  5

      C  6

      D  3

       

      17. Koľko spoluhlások sa v podčiarknutej vete spodobuje:

       

      A  1 spoluhláska

      B  2 spoluhlásky

      C  3 spoluhlásky

      D  žiadna

       

      18. Posledná veta podľa zloženia je:

       

      A  jednoduchá rozvitá

      B  jednoduché súvetie

      C  jednoduchá veta s viacnásobným vetným členom

      D  zložená veta   

       

      19.  Vo funkcii prísudku v 3. vete sú:

       

      A  vďaka bohatstvám sú, môžu žiť

      B  sú sebestační, môžu žiť

      C  sú sebestační, môžu žiť nezávisle

      D  vďaka bohatstvám sú, môžu žiť

       

      20. Akým vetným členom je slovo „kolonistov“ v poslednej vete:

       

      A   predmet

      B   príslovkové určenie miesta

      C   nezhodný prívlastok

      D   podmet

       

      21. Prístavkom v ukážke je:

       

      A   najväčších austrálskych mestách

      B   vnútrozemie tvorí „outback“ 

      C   iných európskych krajín

      D  všetky ležia v spomínanom pásme

       

      22. Ako sa nazýva vetný sklad, ktorý tvoria podčiarknuté slová v poslednej vete:

       

      A  prisudzovací

      B  priraďovací

      C  podraďovací

      D  určovací 

       

      23. Slovo „vďaka“ v 3. vete je slovným druhom:

       

      A podstatné meno                        B  príslovka                       C  predložka        D  častica

       

      24.  V 1. vete je viacnásobný vetný člen, je ním:

       

      A zhodný prívlastok         B  nezhodný prívlastok       C/  podmet       D  slovesno-menný prísudok

       

      25. Číslovka je správne napísaná slovom v možnosti:

       

      A  väčšina z dvadsaťjeden miliónov obyvateľov

      B   väčšina z dvadsaťjedna miliónov obyvateľov

      C   väčšina z dvadcaťjeden miliónov obyvateľov

      D   väčšina z dvadsatjedna miliónov obavateľov

       

      26. Akostné prídavné meno vzoru cudzí sa nachádza v možnosti:

       

      A   európsk__ch krajín                               B  za drsn__ podmienok      

       

      C   prírodn__m bohatstvám                        D  horúc__m  územím

       

      27. Neohybné slová v podčiarknutej vete sú v poradí:

       

      A   predložka, spojka, častica, príslovka              B  predložka, spojka, spojka, príslovka

       

      C   predložka, častica, častica, prídavné meno     D  spojka, spojka, častica, príslovka

       

      28. Predložka v podčiarknutej vete sa viaže s pádom:

       

      A   s L                   B    s I                        C    s A                          D     s  G

       

      29.  Správne doplnené chýbajúce písmená (v slovách v texte) sú v možnosti:

       

      A    ý, A, i, í, e                    B  í, a, i, ý, e                 C    í, A, i, í, E                 D   í, A, i, í, e

       

      30. Podstatné meno „teritórium“ má v L pl. nasledovný tvar:

       

      A  (o) teritóriach                 B  (o) teritóriu                C  (o) teritóriách            D  (o) teritoriách

       

      Riešenie:

       

      1.    C                     11.   B                        21.  A

      2.    B                     12.   B                        22.  B

      3.    B                     13.   C                        23.  C

      4.    C                     14.   B                        24.  D

      5.    B                     15.   D                        25.  A

      6.    B                     16.   A                        26.  D

      7.    B                     17.   A                        27.  A

      8.    C                     18.   C                        28.  C

      9.    A                     19.   B                        29.  D

      10.  A                     20.   C                        30.  C


       

      OPAKUJEME pred TESTOVANÍM 9

      Text: Pán Olej (nonsens)

       

             Jedného nepríjemného dňa, keď tak veľmi mrholilo, pozrel sa pán Olej cez oblok a vraví si:

      „Ej, ale som ja veru zabudol pokosiť! A čo teraz budú moje sliepky žrať?“

             Nuž pobral sa on do Turkménska, že tam sliepkam a koňom trávu nakos.... . Plán.... tam bolo dosť. Netrvalo mu to dlho. Bol tam o dve či št....r.... hodinky. Skrátka – doraz....l tam na siedm.... deň. Ani mu nevadilo, že je to 20 000 km ďaleko. Nakosil trávičku a skokom bol doma. Na Slovensku bola zatiaľ silná búrka. Keď prišiel domov, v dome bola voda po pás. Ale nič to zato. Chytil neveľké vedro a jedným šmahom mal vodu von z domu. Ej, že sa potešil, že mu koníčky a sliepočky nepokapali od tej „búrľavy“. Ihneď, ako si odpočinul, dal sa do roboty. Bolo treba prikúriť v krbe. Ale nie, a nie drevo zapáliť. Suché bolo. Tvrdé bolo. Voňavé bolo. Ale – ako sa trápil, tak sa trápil, nie, a nie ho zapáliť. I povzdychol si:

      „Ej, akože by mi bolo dobre, keby som ja mau nejakú frajeruočku, čo by sa aj postarala, poprala i navarila. Popratať si už viem aj sám! Aj na varenie niečo mám! Je to taká knižka, čo sa pri varení rukou stíska. No poprať. To je dačo! To už nie je ledačo.“ A rezko vyskočil na vysoký plot svojho suseda a uvidel tam skvelú žienku. Pán Olej sa jej potešil. Žienka do voza i do koča súca. Taká mierumilovná.  Taká, čo sa nikoho nebojí. Taká, akú by si prial i môj kamarát.

             A bol by sa aj tešil ešte veľmi dlho, keby sa nebolo čosi stalo. Pán Olej sa totiž od tej samej veľkej radosti rozlial.

                                                                                                                                                                Ester Bartošková, 6.A

       

      1.  Ktoré tvrdenie je nepravdivé:

       

            A/ staral sa o hydinu a o kone                                      B/  sliepkam nakosil trávu v zahraničí

            C/ po búrke vedrom vylieval vodu z domu                  D/  horko-ťažko sa mu podarilo zakúriť v krbe

       

      2.  Ktoré tvrdenie je pravdivé:

       

            A/ pán Olej mal žienku zo susedného kraja                 B/  trávičku nakosil dosť rýchlo

            C/ vodu v dome mal po krk                                          D/  pán Olej nemal kuchársku knižku

       

      3. Koľko uvádzacích viet obsahuje text rozprávky?

       

           A/                                       B/  1                                            C/  2                                 D/  3

       

      4. Všetky slová so slabikotvornou spoluhláskou sú v možnosti:

       

           A/  mrholilo, netrvalo, búrka, drevo                              B/  netrvalo, v krbe, trávičku, prikúriť                                   

           C/  v krbe, trápil sa, trávičku, tvrdé                               D/  mrholilo, netrvalo, v krbe, tvrdé

       

      5.  Melódia hrubo vytlačených viet je:

            A/  klesavá, klesavá                                                       B/  stúpavá, stúpavá

            C/  klesavá, stúpavá                                                       D/ stúpavá, klesavá

       

      6. Koľko spoluhlások sa spodobuje v podčiarknutých vetách:

       

            A/ 3                                    B/  2                                    C/ 1                                  D/  0

       

      7. Synonymum k slovu „nepokapali“ je slovo:

       

           A/  nezahynuli                                                              B/  nezmizli

           C/  nestratili sa                                                             D/  neschovali sa

       

      8. Antonymum k slovu „neveľké“ je slovo:

       

           A/ malé                                                                         B/  veľké

           C/ drobné                                                                      D/  nepatrné

       

      9.  Synonymum k slovu „nepríjemného (počasia) nie je:

       

           A/  suchého                      B/ nevľúdneho                    C/  vlhkého                    D/  sychravého

       

      10. Správne doplnené i, í/y, ý je v možnosti (zachovaj poradie slov):

       

            A/   i, i, y, i, í, ý                B/  í, í, y, i, i, y                   C/   i, í, i, y, í, i               D/  í, í, y, i, i, í

       

      11. Vyhľadaj a napíš slovo utvorené skladaním:  .............................................................

       

      12. Podstatné mená v prvých dvoch podčiarknutých vetách sa skloňujú podľa vzorov (zachovaj poradie slov):

       

            A/ mesto, žena, dub, kosť                                           B/   mesto, žena, dub, dlaň

            C/ srdce, žena, chlap, dlaň                                          D/  mesto, žena, chlap, kosť

       

      13. Pre prídavné meno v 1. vete platí:


            A/ vzťahové, mužský rod, sg. A, pekný                     B/  akostné, mužský rod, sg., A, pekný

            C/ akostné, mužský rod, sg., G, pekný                       D/  vzťahové, mužský rod, sg., G, cudzí

       

      14. O slovese vo vete napísanej kurzívou platí:

       

            A/  1. os., sg., minulý čas, dokonavý vid                       

            B/   prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid, zložený tvar

            C/  1. os., minulý čas, podmieňovací spôsob, nedokonavý vid   

            D/  sg., budúci čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid

       

      15. Aké číslovky podľa druhu sa nachádzajú v texte:


            A/  3 základné, 2 radové                                            B/  4 základné, 1 radová

            C/  2 radové, 2 základné                                            D/  3 základné, 1 radová

       

      16. Neohybné slovné druhy v hrubo vytlačených vetách sú v poradí:

       

            A/ citoslovce, častica, spojka, častica, príslovka                        B/  častica, citoslovce, častica, spojka, príslovka

            C/ citoslovce, častica, častica, častica, príslovka                        D/  častica, častica, spojka, spojka, príslovka

       

      17. Frazeologizmus „súca do voza i do koča“ neznamená:

       

            A/  súca do práce i na parádu                                              B/  je pracovitá, šikovná, vo všetkom sa vyzná

            C/  je všestranná, všetko zvláda                                          D/  je veľmi pekná

       

      18. Vetné členy v hrubo vytlačenej podčiarknutej časti vety sú nasledovné:

       

            A/  predmet, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok

            B/  príslovkové určenie, zhodný prívlastok, predmet

            C/  predmet, nezhodný prívlastok, predmet

            D/  príslovkové určenie, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok

       

      19. Veta napísaná kurzívou je podľa členitosti:

       

            A/  dvojčlenná slovesná                                              B/  jednočlenná slovesná

            C/  jednočlenná neúplná                                             D/  dvojčlenná neúplná

       

      20. Podčiarknuté slovo v slovnom spojení „pán Olej“ je vetným členom:

       

            A/  podmet                       B/  prístavok                        C/  predmet                    D/ nezhodný prívlastok

       

       

       


      11. - 13. 3. 2020

      Zbierka úloh:

      Str.:

      9/3,4,5

      10/1

      22/5

      23/10 a), b)

      23/11 a), b)

      27/1

      27/2 určiť rod a vzor

      33/2

      36/2