• Žiacka školská rada

    • Žiacka školská rada, skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov základnej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. 

     Úlohy žiackej školskej rady

     Žiacka školská rada:

     • sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

     • sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,

     • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,

     • volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy

     • zasadá podľa aktuálnej potreby

     Členovia ŽŠR

     Trieda Meno
     5.A Jakub Beránek
       Ema Lupkovičová
     6.A Miroslav Quido Bača
       Sofia Bangová
     7.A Adrián Koštial
       Dávid Miklovič
     8.A Veronika Šoltésová
       Viktória Čerešníková
     9.A Daniela Brisudová
       Ema Lobodášová

     Predsedníčka ŽŠR: Ema Lobodášová 9.A

     Podpredsedníčka ŽŠR: Daniela Brisudová 9.A

     Koordinátor ŽŠR: Mgr. Alžbeta Horáková