• Biológia: Web stránka

     • 9. ročník

     • Ďalšie úlohy sú zadávané iba cez Edupage domáce úlohy.


      30. 4. 2020

      Tajničku ste vyplnili správne. Teda tí, ktorí sa na to pozreli. Pretože 8 z vás mi nič neposlalo. Tomuto hovoríte spolupráca? V kuse vás treba naháňať!

      Dnes pôjdeme na nové učivo. Súvisí s riešením tajničky. Učebnica str. 110 a 111 téma Biosféra. Poznámky nájdete v prílohe edupage. Taktiež prezentáciu.


      28. 4. 2020

      V priebehu minulého týždňa som pozabudla na jeden veľmi významný deň. Napíšte mi do správy jeho presný dátum a názov. Pri tejto príležitosti si pozrite krátke videjká

      https://www.youtube.com/watch?v=4QD9R-JmGas

      https://www.youtube.com/watch?v=4QD9R-JmGas

      https://www.youtube.com/watch?v=sT8JQNZSlYE

      https://www.youtube.com/watch?v=sT8JQNZSlYE

      a ešte niečo takéto

      https://www.youtube.com/watch?v=IMXD4h5w8D8

       

      A taktiež si vyberte aspoň jednu jaskyňu https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63609/jaskyne-kosicky-kraj---virtualne-prehliadky/ a prezrite si jej virtuálnu prehliadku. Je to aj úloha na tento týždeň z informatiky.


      23. 4. 2020

      Vyrieš tajničku, ktorá je v prílohe na edupage.


      21. 4. 2020

      Dnešná téma je Život ekosystému . V učebnici si prečítajte text a do poznámok, ktoré nájdete v edupage si podľa učebnice doplňte slová. Poznámky si samozrejme napíšte do zošita.


      16. 4. 2020

      Dnešná téma je Ekosystém. V učebnici si prečítajte text a do poznámok, ktoré nájdete v edupage si podľa učebnice doplňte slová. Poznámky si samozrejme napíšte do zošita.


      7. 4. 2020

      Kontrolujem koľkí ste si tie poznámky stiahli. Ok. Tak dnes učebnica str. 100 a 101. Téma Spoločenstvo. Prečítajte si to. Do zošita si napíšte poznámky. Fotky vašich poznámok (tých terajších aj z minulej hodiny) mi pošlite na edupage. Edupage tiež nájdete pracovný list. Tiež ho vypracujte, odfoťte a pošlite späť. Teším sa na vaše riešenia.


      2. 4. 2020

      Témou dnešnej hodiny – Živé zložky prostredia. Učebnica str. 98 a 99. Môžete sa pozrieť aj sem https://e-ucebnice.sk/stare/biologia8/iv_zloky_prostredia.html (aj keď videá som tam už nenašla). V edupage sa po prihlásení dostanete aj k poznámkam.

      pripomínam Postup_DU_ziaci.pdf


      31. 3. 2020

      Dnes budeme preberať ekologickú tému Dôsledky znečistenia vzduchu, vody a pôdy, učebnica str. 96 a 97. Poznámky sú uvedené v prílohe. Napíšte si ich do zošita. Tak isto máte priloženú prezentáciu na spestrenie. Pozrite si túto informáciu aj v edupage. Niečo tam mám pre vás pripravené.

      Dosledky_znecistenia_vzduchu.rtf

      Dosledky_znecistovania_vzduchu__vody_a_pody.pdf

      Na tento týždeň zadávam úlohu všetkým ročníkom zoznámiť sa s prostredím edupage. Pomocou prihlasovacieho mena a hesla sa prihlásite na stránku školy a vyriešite zadania úloh. Snažila som sa spraviť pre vás jednoduchý návod. Je v prílohe. Niektorí už dostávate a postupne aj všetci ostatní dostanete úlohy zadané práve takýmto spôsobom. Myslím si, že ste veľmi šikovní a hravo zvládnete riešenie úloh aj takýmto spôsobom :o).

       Postup_DU_ziaci.pdf


      24. 3. 2020

      Na Alfovi si precvičte ešte predchádzajúci tematický celok (test je sprístupnený na 3 dni). Následne môžete prejsť na nové učivo. To dnešné je určené na  2 vyučovacie hodiny (teda aj na štvrtok)

      Téma: Neživé zložky prostredia

      Prečítajte si učebnicu na str. 92 až 95

      Ak máte čas prezrite si aj stránku https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-8-roc-zs/

      A napíšte si poznámky do zošita:

      Neživé zložky prostredia

      energia

      -slnečné žiarenie – zdrojom je Slnko

       

      -viditeľné svetlo - fotosyntéza

       

      -infračervené žiarenie – pohlcuje ho pôda, organizmy ho vnímajú ako teplo

       

      -ultrafialové žiarenie – má škodlivý vplyv

      svetlo

      -svetelný režim – striedanie dňa a noci, striedanie ročných období

       

      -dĺžka dňa: krátkodenné a dlhodenné rastliny

       

      -organizmy: svetlomilné (púštne, stepné, horské,...)

       

                             tieňomilné (lesné byliny, machy, paprade,...)

       

                             temnomilné (pôdne a jaskynné živočíchy)

       

      -živočíchy: denné, nočné

      teplota

      -teplota prostredia ovplyvňuje látkovú výmenu, klíčenie rastlín, zrenie plodov a mnohé ďalšie procesy organizmov.

      organizmy

      -teplomilné – trópy, subtrópy, u nás južné oblasti (paprika, melóny, komár)

       

      -chladnomilné – arktické a subarktické pásmo, alpínske polohy (limba, kosodrevina, kamzík, svišť)

      živočíchy

      -studenokrvné – teplota tela závisí od teploty vonkajšieho prostredia

       

      -teplokrvné (vtáky, cicavce)

      vzduch

      -obsahuje N, O, CO2, vodnú paru, prachové častice a rozličné nečistoty.

      kyslík

      -vzniká pri fotosyntéze, spotrebúva sa pri dýchaní

      CO2

      -vzniká pri dýchaní, tlení, horení, priemyselnej výrobe, spaľovaním palív

       

      -zdroj pre tvorbu organických látok - fotosyntéza

      dusík

      -rastliny ho získavajú z pôdy a živočíchy z rastlinnej potravy

       

      -súčasťou bielkovín

       

       

      voda

      -v prírode cirkuluje – obeh vody, ktorého hnacou silou je slnečné žiarenie

       

      -je súčasťou každej bunky → tiel organizmov

       

      -zúčastňuje sa na chemických procesoch – fotosyntéza, dýchanie, látková premena, rozpúšťa a rozvádza látky

      rastliny

      vodné (lekno)

       

      vlhkomilné (papraď)

       

      suchomilné (kaktus)

       

      -prijímajú vodu koreňmi, jej množstvo regulujú prieduchmi, voskovými povlakmi listou, premenou listov na tŕne,...

       

       

      živočíchy

      -získavajú vodu pitím, potravou, pokožkou

       

      vodné ž. – žijú vo vode (ryby), na jej povrchu (korčuliarka), na spodnej hladine vody (larvy komárov), na dne (rak)

       

      suchozemské ž. – pred vysušením sú chránené kutikulou, perím, srsťou

       

       

      pôda

      -obsahuje vodu, vzduch, minerálne látky, biogénne prvky, stopové prvky, nerozložené zvyšky organizmov, produkty rozkladu ich tiel

       

      -pre rastliny – je zdrojom živín

       

      -pre živočíchy – pre niektoré je ich životným prostredím (dážďovka, krt)

       

      -humus – súbor rastlinných a živočíšnych organických látok, najúrodnejšia časť pôdy

       

       

       

       


       19. 3. 2020

      Dnes si všetci v čase medzi 11:30 a 12:00 hod. napíšete krátky testík na Alfovi. Snažte sa ako len viete a nepodvádzajte. To je v rámci opakovania.

      Téma nového učiva je Organizmy a prostredie

      Učebnica strana 90 a 91. Tak si to prečítajte aspoň 2 krát a pozorne si pozrite aj grafy.

      Tu si nájdete tiež nejaké info:

      https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-8-roc-zs/

       

      Do zošita si napíšte nasledovné poznámky:

       

      Organizmy a prostredie

      biogénne prvky

      -prvky, ktoré tvoria anorganické a organické zlúčeniny dôležité pre stavbu a funkciu organizmov

      Pr: C, N, , H, P, Fe, Mg

      anorganické látky

      -voda, zlúčeniny vápnika (kostra, ulita, pancier), železo (krvné farbivo), horčík (chlorofyl)

      organické látky

      cukri, tuky, bielkoviny, nukleové kyseliny

      Vzťah organizmov k prostrediu

      -každý jedinec potrebuje  určité množstvo a zloženie vzduchu a vody, svetlo a teplo, živiny a prítomnosť  iných organizmov v prostredí

      ekológia

      -skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím a medzi organizmami navzájom

      ekologické faktory

      -základné podmienky života – vzduch , voda, svetlo, teplo, prítomnosť iných organizmov

      prispôsobivosť

      -adaptácia – umožňuje prispôsobovať sa prostrediu, v ktorom organizmus žije

      znášanlivosť

      -tolerancia- je schopnosť organizmu znášať určitý rozsah podmienok, v ktorých je schopný existovať

       

      -podmienky: optimálne, minimálne, maximálne

       

      Graf!!!

       

       

      bioindikátory

      -sú druhy, ktoré majú nízku znášanlivosť, reagujú na zmeny podmienok, čím poukazujú na kvalitu prostredia (lišajníky – rastú iba v čistom ovzduší)

       

       


      17. 3. 2020

      V rámci opakovania prebratého učiva odpovedajte písomne do zošita na nasledovné otázky (buď si otázky vytlačíte a napíšete číslo otázky a odpoveď, buď si ich prepíšete a napíšete odpoveď alebo odpoviete na všetky otázky celou vetou.

       

      Opakovanie

      1. Kedy približne vznikla Zem?
      2. Vysvetli slovo skameneliny.
      3. Aký je to pomerný vek hornín
      4. Aký je to skutočný vek hornín?
      5. Vysvetli slovo kamenné jadro a otlačok.
      6. Ako sa volal prakontinent a na ktoré dve časti sa neskôr rozpadol?
      7. V ktorej geologickej ére:

      Vznikli prvé baktérie a sinice-

      Vedúce skameneliny amonity a belemnity –

      Človek vzpriamený -

      Prechod živočíchov na súš –

      Arcaeopterix -

      Rastliny – paprade, prasličky plavúne -

      Začala v bunkách prebiehať fotosyntéza a vytvárať sa kyslík –

      Predchodca človeka -

      Éra plazov -

      Začína vývoj mnohobunkových organizmov –

      Vznik čierneho uhlia –

      Vedúce skameneliny numulity –

      Tvorba pôdy -

      Vedúce skameneliny trilobity –

      Ukladanie štrkov a pieskov v riekach -

      Začalo prebiehať alpínske vrásnenie –

      Prevládajú krytosemenné rastliny nad nahosemennými –

      Ložiská hnedého uhlia majú pôvod v -

      Koniec alpínskeho vrásnenia -

      1. Ako delíme prvohory?
      2. Ako delíme druhohory?
      3. Ako z čoho a kedy vznikla ropa?
      4. Charakterizuj doby ľadové.
      5. Charakterizuj doby medziľadové.
      6. Kedy mala krajina na území Slovenska charakter tundry a chladnej stepy?
      7. V ktorom období (ére) bola na území Slovenska púšť?
      8. Spoj čiarou:

      Gemerské pásmo

      Veporské pásmo

      Bradlové pásmo

      Flyšové pásmo

      Prvohorné premenené horniny a žuly, na ktorých sú vrstva vápencov a dolomitov

      Zvrásnené vrstvy pieskovcov a ílovcov

      Slovenské Rudohorie (fylity, čadiče a ryolity)

      Skalnaté útvary druhohorných vápencov, vyčnievajú z mäkších ílovitých a pieščitých hornín

       

      Slovenský raj, Slovenský kras – druhohorné vápence

       

      1. Napíš názov tufu v SR.
      2. Vysvetli čo je to flyš.
      3. Kde v SR nájdeme ľadovcové usadeniny?
      4. Napíš názov dvoch slovenských jaskýň.
      5. Napíš názov dvoch živočíchov, ktoré žijú v tatrách.

       V rámci opakovania si prezrite aj nasledovné stránky:

       https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-8-roc-zs/

       https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-8-roc-zs/

       https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-8-roc-zs/

       


      Str. 80 Osobitosti neživej prírody Slovenska – prečítať + napísať poznámky