• Anglický jazyk: Web stránka

     • 6. ročník

     • Milí šiestaci od dnešného dňa 30.3. 2020 budete dostávať  úlohy  z ANJ na vašom spoločnom e-maily: siestacidolnezelenice@gmail.com , prosím sledujte ho. Ďakujem.


      Utorok 24.3.2020

      Prepíš si slovíčka, alebo nalep do slovníka a  urob si cvičenia SB 36/1, 2 do zošita. Cvičenie 1 stačí iba správne odpovede a cvičenie 2 si prepíš tabuľky do zošita.

      appearance /əˈpɪərəns/

      vzhľad

      attractive /əˈtræktɪv/

      atraktívny

      danger /ˈdeɪndʒə(r)/

      nebezpečenstvo

      dangerous /ˈdeɪndʒərəs/

      nebezpečný

      fantasy /ˈfæntəsi/

      fantázia, fantazijný

      good-looking /ˌgʊdˈlʊkɪŋ/

      dobre vyzerajúci

      intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/

      inteligentný

      just /dʒʌst/

      práve

      to let /təˈlet/

      nechať, dovoliť, prenajať

      nasty /ˈnɑːsti/

      strašný, odporný

      opinion /əˈpɪnjən/

      názor

      plump /plʌmp/

      bucľatý

      pretty /ˈprɪti/

      pekný

      tall /tɔːl/

      vysoký

      wavy /ˈweɪvi/

      vlnitý, zvlnený

      short

      krátky

      slim

      štíhly

      friendly

      priateľský

      funny

      vtipný

      nice /najs/

      milý

       

      Štvrtok 26.3.2020  a  Piatok 27.3.2020

      Na stránke Alf máš zadané úlohy, na ktorých pracuj svojim tempom. Budú otvorené do nedele.  Enjoy your weekend!


      Pondelok, 23.3.2020

      Skontroluj si cvičenia ktoré si robil minulý týždeň a oprav chyby farebným perom.

      Nezabúdaj pracovať na Alfovi.

      SB 38/2:  1.prettier then, 2. better than, 3. worse then, 4. taller than, 5. luckier than, 6. funnier                        than, 7. hotter than, 8. younger than

      SB 38/3:  1.July is hotter than October., 2. My hair is shorter than her hair., 3. Meg is prettier                        than Sarah., 4. Rob is older than Tom., 5.My new smarttphone is better than               my old phone.,   6. He´s taller than his father now!

      SB 38/4:  1. more difficult than, 2. more dangerous than, 3. smaller than, 4.more exciting                      than, 5. younger than

      SB 38/5:  1. Sam is more intelligent than me., 2. His car is more expensive than my car.,                            3. Paris is more romantic than Moscow., 4. Bob is more interesting than his                 brother., 5. This question is more difficult than the last one., 6. This film is                more exciting than his last one.

      SB 39/7:    a5, b3, c6, d1, e2, f4

      SB 39/8:  2. Your dad isn´t as strong as my dad., 3. You aren´t as intelligent as I am., 4. Your                       sister is not as pretty as my sister., 5. Your football team is not as good as my                        football team.

      SB 39/9:  1a, 2b, 3a, 4b

      WB 8/2:  1F, 2F, 3T, 4T, 5T, 6F

      WB 9/4:  1a, 2c, 3e

      WB 16/2:  1. I bought some apples at the shop yesterday., 2. I wanted to send her a card, but I                   forgot., 3. He fell over in the park., 4. They made lots of food for the party, but                    no one came., 5. Who left the light on? I slept really badly.

      WB 17/1:  1b, 2c, 3b, 4c, 5b, 6a

      WB 25/1:  1. funny, 2. attractive, 3. nice, 4. friendly, 5. intelligent, 6. interesting, 7. beautiful

      WB 25/2:  2. deeper, 3. darker, 4. more exciting, 5. more dangerous, 6.worse, 7. more terrible,                       8. faster

      WB 28/1:  1. On the last day of his trip., 2. It had three., 3. No, they aren´t., 4. They can run                       up to 120 kilometers as hour., 5. They saw a lot of giraffes., 6. It can be five or             six meters tall., 7. Yes, they can., 8. On his phone.

      WB 29/3:  1, 2,5,6 = Superman, 4,5 = Batman


      Streda 18.3.2020

      WB: 8/2  9/4  16/2   17/1  správne odpovede zaslať na e-mail do 19. 3. do 18 hod

       

      Štvrtok 19.3.2020

      WB: 25/1,2  28/1  správne odpovede zaslať na e-mail do 20. 3. do 18 hod

       

      Piatok 20.3.2020

      WB: 29/3   29/5 - napíš prácu a porovnaj v nej dvoch ľudí, buď hrdinov , alebo spevákov, hercov, PC hry, zvieratá.....čo ti je milé. Napíš 10 - 15 viet. Prácu mi pošli na e-mail do 22.3.2020 do 18 hod. 

      Nezabudni na cvičenia na Alfovi!

       


      6. ročník, (11.3. - 13.3. 2020)

      WB: p.26 - 27, poznámky: stupňovanie príd. mien

      Pondelok, 16.3.2020

      Na ALF sú zadané úlohy, ktoré treba vypracovať do konca týždňa 22.3.2020 do 18 hod.

      Prepísať do zošita:

      Feelings:

      feel (cítiť)

      have a  (mať)

      tired - cítiť sa unavený

      drink - vypiť si

      excited - cítiť sa nadšený

      meal - zajesť si

      hungry - cítiť sa hladný

      rest - oddýchnuť si

      happy - cítiť sa šťastný

      walk - ísť sa prejsť

      bored - cítiť sa znudený

      snack - dať si desiatu/olovrant

       

      HW: napíš vety v minulom čase použitím slov z tabuľky, 10 viet.                                                               Príklad:  He felt very tired last night.  We had a nice drink and after we went home. Vety  pošli na e-mail: andrea.opat@gmail.com do 17.3. do 18 hod.

      SB: 38/ 2,3

      Kontrola HW z minulého týždňa, správne odpovede:

      WB: 26/1  -er: darker, longer, older, colder    - y+ier: happier, sleepier, noisier, sunnier,          - doubble letter + er: sadder     irregular: better, worse

      WB:26/2   1. Yesterday was sunnier than today.  2. Today is windier than yesterday.                              3. Yesterday was htter than today.   4. My sister is prettier than me.  5. Her hair is darker than my hair.  6. My brother is taller then me.   7. She is bigger than me.  8. He is better at Maths than me..

      WB: 26/3   všade malo byť  more

      WB: 26/4   1. Was Susan happier today or yesterday?  2. Mary´s smart phone is more expensive then my mobile.  3. The cartoon today was funnier than yesterday.  4. Is your spelling worse than my spelling?  5. February is often more rainy than July.  6. Are girls with glasses more inteligent?

      WB: 26/5  1. Fred isn´t as tall as Andy.  2. Andy isn´t as athletic as Fred.  3. Fred isn´t as big as Andy.  4. Andy´s car is as fast as Fred´s car.  5. Andy´s car isn´t as expensive as Fred´s car.  6. Andy´s car isn´t as new as Fred´s car.

      WB: 26/6   1. old  2. curlier  3. good  4. more athletic  5. better  6. faster

       

      Útorok 17.3.2020

      SB : 38/4,5   39/7,8,9   do zošita, správne odpovede zaslať na e-mail do 18. 3. do 18 hod