• Novinky

      • Pravidlá podľa aktuálnych nariadení

      • Vážení rodičia,

       RÚVZ aktuálne reaguje na vývoj situácie, musí aj škola  prispôsobiť  pravidlá podľa nariadení:

       1. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  
       1. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá  rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a  dorast. To znamená, že ak chýba dieťa jeden celý týždeň 5 dní , tak potvrdenie od lekára nie je potrebné a dávate iba vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak žiak chýba už 6 dní zo školy, je rodič povinný zabezpečiť potvrdenie od lekára a vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti.
       2. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.    

     • Ďakujeme za 2%
      • Ďakujeme za 2%

      • Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu školu poskytnutím 2% z daní za rok 2019 

       OZ Zelený trojlístok

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Pripravujeme zber papiera, ktorý sa uskutoční od 28.9.2020 do 1.10.2020 na dvore 1. stupňa od 14:45 do 16:45. Kartón nepreberáme, len papier.