• Pravidlá podľa aktuálnych nariadení

     • Vážení rodičia,

      RÚVZ aktuálne reaguje na vývoj situácie, musí aj škola  prispôsobiť  pravidlá podľa nariadení:

      1. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  
      1. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá  rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a  dorast. To znamená, že ak chýba dieťa jeden celý týždeň 5 dní , tak potvrdenie od lekára nie je potrebné a dávate iba vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak žiak chýba už 6 dní zo školy, je rodič povinný zabezpečiť potvrdenie od lekára a vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti.
      2. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.    

    • Ďakujeme za 2%
     • Ďakujeme za 2%

     • Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu školu poskytnutím 2% z daní za rok 2019 

      OZ Zelený trojlístok

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Pripravujeme zber papiera, ktorý sa uskutoční od 28.9.2020 do 1.10.2020 na dvore 1. stupňa od 14:45 do 16:45. Kartón nepreberáme, len papier.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • dzskola@gmail.com
    • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
    • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
    • 36090239
    • 2021485928
    • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje