• Otvorenie šk. roka 2021/2022
     • Otvorenie šk. roka 2021/2022

     • Organizácia prvých dní v škole:

      2.9. 2021 -štvrtok

      8:00 - 8:30           Slávnostné otvorenie nového šk. roka

      8:30 - 9:00         Prevzatie samotestov a odovzdávanie prihlášok/odhlášok na stravovanie

      Samotesty si prevezmú len  rodičia, prípadne iní dospelí pre žiakov, ktorí ich majú objednané a podpíšu prevzatie. V prípade, že sa rodič nemôže dostaviť bude informovaný o náhradnom termíne rozdávania.

      9,00 Testovanie kloktacími testami - Tlačivo Zber údajov  - zber_udajov.docx odovzdá žiak alebo rodič s aktuálnymi údajmi, ktoré sú dôležité kvôli Vašej informácii o výsledku testu, ktorý bude rodičom doručený z laboratória.

      Video ku kloktacím testom si môžete pozrieť na :  https://testujemeskoly.sk

      informacny_letak.pdf

      Prváci + rodičia - spolu s triednou pani učiteľkou prejdú do triedy, kde  rodičia odovzdajú tlačivá:

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti Príloha č.1  - žiak vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti – Príloha č. 1a - rodič ako návštevník školy vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx

      Tlačivo si môžete vypísať aj v škole pred vstupom do budovy .

      Obed ani školský klub v tento deň nie sú.

       

      3.9. 2021 - piatok

      ŠKD bude fungovať.

      Obedy sa vydávajú. (Treba byť prihlásený.)

      1. – 4. ročník 11,30

      5. - -9. ročník 12,00

      Všetci žiaci musia mať vyplnené Tlačivo o bezpríznakovosti . Je možné ho vyplniť aj elektronicky cez Edupage.

       

      Týždeň od 6.9. fungujeme podľa rozvrhu.

      Prváci budú mať celý týždeň 3 vyučovacie hodiny.

      Prvý stupeň 4. vyučovacie hodiny 

      Druhý stupeň 5. vyučovacích hodín

       

      Dokumenty na stiahnutie:

      vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_navstevnik.docx

      zber_udajov.docx

       

     • Ponuka testovania na COVID- 19

     • Vážení rodičia!
      Ministerstvo školstva umožňuje žiakom dobrovoľné :
      1. Testovanie kloktacími PCR testami jednorázovo / jedenkrát/, a to počas prvého
      týždňa po nástupe do školy.
      2. Samotestovanie Ag testami v domácom prostredí / 1 žiak dostane 25 samotestov/
      Testy môže dostať aj zaočkovaný žiak, aj žiak, ktorý prekonal COVID-19.
      Testy objednáme na základe Vášho záujmu a preto žiadame o vyjadrenie hlasovaním.
      cez EduPage. Rodičia žiakov 1.ročníka nám oznámia záujem prostredníctvom e-mailu:
      dzskola@mail.com .

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme stravníkom, že aj tento školský rok sú povinní pred nástupom do školy
      odovzdať vyplnený a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie. v prípade,
      že majú záujem odoberať stravu alebo odhlášku zo stravovania ak o stravu nemajú záujem.
      Stiahnuť si ich môžete v nasledovných odkazoch:

      •  Prihláška zo stravovania vo formáte PDF alebo vo formáte DOC

      Prihlaska_stravovanie_2021.doc 

       Prihlaska_stravovanie_2021.pdf

      • Odhláška zo stravovania vo formáte PDF alebo vo formáte DOC 

      ODHLaSKA_ZO_SKOLSKEHO_STRAVOVANIA.docx 

      Odhlaska_zo_skolskeho_stravovania_vo_formate(1).pdf

      Odovzdávanie prihlášok / odhlášok sa bude realizovať

      2.9.2021 v čase od 7:00 do 12:00 hod.

      Novým stravníkom oznamujeme, že zálohovú platbu vo výške 25€ je potrebné formou
      poštovej poukážky, alebo vkladom na účet uhradiť najneskôr do 20.9.2021.

      V prípade neuhradenia zálohovej platby bude stravník vylúčený zo stravovania.

      Doterajším stravníkom sa záloha a réžia prenáša z preplatku z minulého školského roka
      a bude im doúčtovaná k mesačnému predpisu platby za stravu 09/2021.

     • Dôležitý oznam školskej jedálne pre rodičov, k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu („obedy zadarmo“)

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

      Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od nového šk. roka 2021/2022

      • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ („obedy zadarmo“)

      • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie

      Do zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu patria deti ktoré navštevuje MŠ a ZŠ a žijú v domácnosti    

      - ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi („dieťa v HN“),    

      - ktorej príjem je najviac vo výške životného minima („dieťa v ŽM“),    

      - ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil daňové zvýhodnenie („deti bez daňového bonusu“) a ktoré dovŕšili šesť rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku.

      Pri splnení podmienok na získanie dotácie na stravu musí zákonný zástupca predložiť  potrebné doklady podľa právnej úpravy - potvrdenia, čestné vyhlásenia, ktoré sú zverejnené na stránke MPSVaR.

      Deti, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na stravu budú uhrádzať stravné v plnej výške za každý odobratý (neodhlásený) obed v danom mesiaci.

      1. stupeň 1,08€/1 obed

      2. stupeň 1,16€/1 obed

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • dzskola@gmail.com
    • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
    • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
    • 36090239
    • 2021485928
    • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje