• Novinky

     • Otvorenie šk. roka 2021/2022
      • Otvorenie šk. roka 2021/2022

      • Organizácia prvých dní v škole:

       2.9. 2021 -štvrtok

       8:00 - 8:30           Slávnostné otvorenie nového šk. roka

       8:30 - 9:00         Prevzatie samotestov a odovzdávanie prihlášok/odhlášok na stravovanie

       Samotesty si prevezmú len  rodičia, prípadne iní dospelí pre žiakov, ktorí ich majú objednané a podpíšu prevzatie. V prípade, že sa rodič nemôže dostaviť bude informovaný o náhradnom termíne rozdávania.

       9,00 Testovanie kloktacími testami - Tlačivo Zber údajov  - zber_udajov.docx odovzdá žiak alebo rodič s aktuálnymi údajmi, ktoré sú dôležité kvôli Vašej informácii o výsledku testu, ktorý bude rodičom doručený z laboratória.

       Video ku kloktacím testom si môžete pozrieť na :  https://testujemeskoly.sk

       informacny_letak.pdf

       Prváci + rodičia - spolu s triednou pani učiteľkou prejdú do triedy, kde  rodičia odovzdajú tlačivá:

       Vyhlásenie o bezpríznakovosti Príloha č.1  - žiak vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

       Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti – Príloha č. 1a - rodič ako návštevník školy vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx

       Tlačivo si môžete vypísať aj v škole pred vstupom do budovy .

       Obed ani školský klub v tento deň nie sú.

        

       3.9. 2021 - piatok

       ŠKD bude fungovať.

       Obedy sa vydávajú. (Treba byť prihlásený.)

       1. – 4. ročník 11,30

       5. - -9. ročník 12,00

       Všetci žiaci musia mať vyplnené Tlačivo o bezpríznakovosti . Je možné ho vyplniť aj elektronicky cez Edupage.

        

       Týždeň od 6.9. fungujeme podľa rozvrhu.

       Prváci budú mať celý týždeň 3 vyučovacie hodiny.

       Prvý stupeň 4. vyučovacie hodiny 

       Druhý stupeň 5. vyučovacích hodín

        

       Dokumenty na stiahnutie:

       vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

       vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_navstevnik.docx

       zber_udajov.docx

        

      • Ponuka testovania na COVID- 19

      • Vážení rodičia!
       Ministerstvo školstva umožňuje žiakom dobrovoľné :
       1. Testovanie kloktacími PCR testami jednorázovo / jedenkrát/, a to počas prvého
       týždňa po nástupe do školy.
       2. Samotestovanie Ag testami v domácom prostredí / 1 žiak dostane 25 samotestov/
       Testy môže dostať aj zaočkovaný žiak, aj žiak, ktorý prekonal COVID-19.
       Testy objednáme na základe Vášho záujmu a preto žiadame o vyjadrenie hlasovaním.
       cez EduPage. Rodičia žiakov 1.ročníka nám oznámia záujem prostredníctvom e-mailu:
       dzskola@mail.com .

      • Oznam školskej jedálne

      • Oznamujeme stravníkom, že aj tento školský rok sú povinní pred nástupom do školy
       odovzdať vyplnený a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie. v prípade,
       že majú záujem odoberať stravu alebo odhlášku zo stravovania ak o stravu nemajú záujem.
       Stiahnuť si ich môžete v nasledovných odkazoch:

       •  Prihláška zo stravovania vo formáte PDF alebo vo formáte DOC

       Prihlaska_stravovanie_2021.doc 

        Prihlaska_stravovanie_2021.pdf

       • Odhláška zo stravovania vo formáte PDF alebo vo formáte DOC 

       ODHLaSKA_ZO_SKOLSKEHO_STRAVOVANIA.docx 

       Odhlaska_zo_skolskeho_stravovania_vo_formate(1).pdf

       Odovzdávanie prihlášok / odhlášok sa bude realizovať

       2.9.2021 v čase od 7:00 do 12:00 hod.

       Novým stravníkom oznamujeme, že zálohovú platbu vo výške 25€ je potrebné formou
       poštovej poukážky, alebo vkladom na účet uhradiť najneskôr do 20.9.2021.

       V prípade neuhradenia zálohovej platby bude stravník vylúčený zo stravovania.

       Doterajším stravníkom sa záloha a réžia prenáša z preplatku z minulého školského roka
       a bude im doúčtovaná k mesačnému predpisu platby za stravu 09/2021.

      • Dôležitý oznam školskej jedálne pre rodičov, k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu („obedy zadarmo“)

      • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

       Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od nového šk. roka 2021/2022

       • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ („obedy zadarmo“)

       • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie

       Do zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu patria deti ktoré navštevuje MŠ a ZŠ a žijú v domácnosti    

       - ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi („dieťa v HN“),    

       - ktorej príjem je najviac vo výške životného minima („dieťa v ŽM“),    

       - ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil daňové zvýhodnenie („deti bez daňového bonusu“) a ktoré dovŕšili šesť rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku.

       Pri splnení podmienok na získanie dotácie na stravu musí zákonný zástupca predložiť  potrebné doklady podľa právnej úpravy - potvrdenia, čestné vyhlásenia, ktoré sú zverejnené na stránke MPSVaR.

       Deti, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na stravu budú uhrádzať stravné v plnej výške za každý odobratý (neodhlásený) obed v danom mesiaci.

       1. stupeň 1,08€/1 obed

       2. stupeň 1,16€/1 obed